فصل: 38 - محصولات گوناگون صنایع شیمیایی

 
نام شرکت
توضیحات

تجارت پیشروهای شیمیایی اولیه: اسیدها ، آزمایشگاه. محصولات

نام شرکت
توضیحات

تجارت محصولات هوای تازه

نام شرکت
توضیحات

ساخت مواد برای زنگ زدگی و ضد یخ

نام شرکت
توضیحات

پاشش حشره کش ها

نام شرکت
توضیحات

تولید محصولات هوای تازه

نام شرکت
توضیحات

تجارت محصولات شیمیایی اولیه

نام شرکت
توضیحات

تجارت کیسه های هوای تازه و کاغذ و نایلون

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق