فصل: 27 - سوخت‌های معدنی و قیر

 
نام شرکت
توضیحات

Trading of tires and lubricants

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of lurnicants

نام شرکت
توضیحات

Trading of lubricating oils and greases

نام شرکت
توضیحات

Trading of Used Spare Parts for car & Lubricating Oils & Greases

نام شرکت
توضیحات

Trading of bottles of gas

نام شرکت
توضیحات

Filling of chemical gas, detergents & materials for sterilization of water

نام شرکت
توضیحات

Civil& Mechanical Engineering contracting

نام شرکت
توضیحات

Trading of laboratories supplies

نام شرکت
توضیحات

Trading of bottles of gaz

نام شرکت
توضیحات

Fuel station

نام شرکت
توضیحات

Trading of gaz bottles

نام شرکت
توضیحات

resale of lubricant oil and greases

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of lubricants

نام شرکت
توضیحات

Trading of Colieh & lubricant for cars

نام شرکت
توضیحات

Trading of supplies for the handicappes

نام شرکت
توضیحات

Trading of lubricants

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of tires for cars

نام شرکت
توضیحات

Grocery & Trading of Bottles of gas

نام شرکت
توضیحات

Fuel station

نام شرکت
توضیحات

Fuel station

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق