فصل: 25 - نمك؛ گوگرد؛ خاك و سنگ؛ گچ، آهك و سیمان

 
نام شرکت
توضیحات

تولید سنگ های سوزاننده

نام شرکت
توضیحات

تجارت ترکیب بتونی

نام شرکت
توضیحات

تجارت سیمان و رنگ

نام شرکت
توضیحات

ساخت مواد بتونی و ضد آب و سیلیکون

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق