فصل: 24 - توتون و تنباكو

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت هابل-حباب

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت حباب و لوازم جانبی هابل

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت هابل – حباب

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت هابل – حباب و ذغال سنگ

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت و لوازم جانبی قلیان

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت قلیان

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت حباب هابل

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق