فصل: 17 - قند و شكر و شیرینی

 
نام شرکت
توضیحات

تجارت آب نبات و شکلات

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق