فصل: 15 - چربیها و روغن‌های حیوانی یا نباتی

 
نام شرکت
توضیحات

تجارت روغن ، زیتون ، ترشی و صابون

نام شرکت
توضیحات

تجارت روغن زیتون و زیتون

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق