فصل: 12 -بذرو دانه و میوه‌های روغن‌ یا دارویی

 
نام شرکت
توضیحات

استخراج روغنهای گیاهی تصفیه شده

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق