فصل: 03 - آبزیان

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت ماهی و غذاهای دریایی

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق