فصل: گردشگری

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Snack Bar & Takeaway Meals

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Restaurant

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of fastfood

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Management of Restauran &Snackt

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Advertising shooting services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Snack Bar & Take Away Meals

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Organization of artistic,touristic & advertising activities

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Restaurant

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Restaurant

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of musical instruments & cassette & CD

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Designing,producing & directing of tv & cinema programs & movies

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

TV broadcast services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

SNACK BAR AND TAKE AWAY MEALS

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Events planner

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Touristic projects

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Travel & Tourism Services ,Organizag Of Exhibition

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Portemilio Hotel – Management of touristic projects

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Restaurant

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Mangement of touristic projects

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Snack

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق