فصل: گردشگری

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Snack Bar & Takeaway Meals

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Snack

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of diet food

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of musical instruments & cassette & CD

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Snack

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

TV( Manar) & reproduction of video recording

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Distribution of films

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Beach and Restaurant Investment

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Preparation of theatres

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of fast food

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Touristic projects

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Hotel management

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Restaurant

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Renting of cameras

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of fastfood

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Touristic projects

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Touristic Projects

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Organization of exhibitions & congress

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Catering & Manufacture of sweets

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

snack

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق