فصل: پیمانکاری

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

دفتر رایزنی بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان

شبکه های اجتماعی
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Publicity & advertising services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of bannas

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Advertising,printing&designing services-Trading of advertising stands&items

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Enterprises of electrical & water installations

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Advertisement shooting services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Grinding of spices & packing of cereal

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Testing of quality of goods for exportation

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of advertising boards & advertising services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Advertising services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Advertising & publicity services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Project and services manegement

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Advertising service ( Printing & Preparing )

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Cleaning services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Cleaning services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Carpet cleaning services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Electrical engineering contracting & wholesale of computers

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Laundry

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Advertising & publicity services, trading of billboard

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Grinding & packing of sugar,mixed nuts,cereal & dates

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق