فصل: پیمانکاری

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

دفتر رایزنی بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان

شبکه های اجتماعی
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Publicity & advertising services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Training of Dogs

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Design of publicity prints

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Transportetion consuliting

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Cleaning services & agricultural projects

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Real Estate services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Recruitment of laborers

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Cleaning services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Real estate services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Advertising services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Real estate services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Security, guarding & money transport services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Real estate services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Advertising services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

مطالعات مهندسی و پیمانکاری عمران

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Cleaning of offices,homes & carpets

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Cooling of meat ,vegetables & fruit

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Quality Management Institues

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Maintenance of buildings

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق