فصل: پوست و مصنوعات چرمی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

WHITE CITY s.a.r.l

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

ارهحذه رحالي

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

عمده فروشی مردها ، خانمها ، لباس و کفش کودکان

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

ارهنا “ع” الجزحادین عل الله ایناهی الابههی

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

عمده فروشی کفش های مردانه ، کیف های دستی و کمربندهای چرمی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Hexe Sue Z Chamaa

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of primary materials for manufacturing of shoes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of men’s shoes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Tading of ladies’ sacs

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

ارهحذه رحالي

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of ladies’ clothes

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

قیاوی نسای

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of shoes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

B.M.G.

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of stationery

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق