فصل: پوست و مصنوعات چرمی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

WHITE CITY s.a.r.l

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

LAVOTEL s.a.r.l

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of feast ornament

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

ETS ADLA POUR LE TRICOT

نام شرکت
زمینه فعالیت
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

CONFOR-MAT s.a.r.l

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of men’s, ladies’ and children’s clothes& shoes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

BELLA FLEX S.A.R.L

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

F.D. GROUP s.a.l

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

B.M.G.

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of feast ornament

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

VOG PRODUCTION s.a.l

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

MOUSTI s.a.r.l

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

KASKAS CO / KASKAS

نام شرکت
زمینه فعالیت
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of ladies’ clothes & shoes

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق