فصل: نساجی و پوشاک

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading sportswear & shoes & Hunting firearms

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of ladies’ clothes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of cutting textiles

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of furniture,mattresses & linen

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of shoes and clothes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manuf. of men&children’s clothes,tricot&school,hotels&hospitals uniforms

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Knitting of tricot

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of ladies’ & men’s clothes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of extrerior curtains

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of textiles

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of textiles for furniture

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of sponges

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of carpets & moquette

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of uniforms & linens

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of kitchenware

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of ladies’ clothes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of Clothing Textiles

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of textile

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Sewing of differnet kinds of clothes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of ladies’, men’s & children’s clothes

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق