فصل: نساجی و پوشاک

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of ladies’ underwear

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of alarm systems, safes boxes & fire fitting equipments & clothes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of men’s clothes and shoes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of bicycles

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Fashion design & sewing

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale textile for curtains & furniture,carpets,moquette & wallpaper

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of textiles for furniture & curtains

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading Of Clothing For Men & Children’s

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of false Jewellery

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of false jewellery

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of Clothes and Textile

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of toys & school bags

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of clothes & textiles

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of toys

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of moquette & wallpaper & decoration articles

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of hardware & personal protection equipment & clothes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of ladies’ clothes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of hunting firearms

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of men’s clothes & uniforms

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of clothes for women

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق