فصل: مواد پلاستیکی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of foodstuffs

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of plastic products

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of plastic drawn tubes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of Duster

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of plastic tubes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufature of Plastic Tables, Chairs & Kitchenware

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

General Trade

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of carpentry supplies

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

trading of plastic items

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of sponge, mattresses & upholstery

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of plastic boxes

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of resins,impregnated paper & plastic laminates

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق