فصل: مواد پلاستیکی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of tins

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Cuting & folding of metal & plastic sheets

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of upholstery articles

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of polytheline bags

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of plastic bags, boxes,rolls & bottles& sheets

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of Gifts & Plastic containers

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of nylon roll for filling & packing

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of Shisha

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of medical & pharmaceutical products

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of primary materials for manufacturing of plastic & dyeing

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق