فصل: مصالح ساختمانی

نام شرکت
توضیحات

Trading of plexi home appliances

نام شرکت
توضیحات

Manuf.of plastic medical cans&wholesale of laboratory&medical supplies

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass & mirrors

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت مصالح ساختمانی

نام شرکت
توضیحات

Cutting of glass

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت اقلام بهداشتی و نصب ، رنگ ، کاشی و مصالح ساختمانی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت تجهیزات نصب بهداشتی ، مواد ضد آب

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت اقلام بهداشتی

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass sheet & mirrors

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass sheets & mirors

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of glass sheets

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass sheets and mirrors

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass sheets & mirrors

نام شرکت
توضیحات

Cutting of glass

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت مصالح ساختمانی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت مصالح ساختمانی

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass sheets

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت مصالح ساختمانی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

معاملات بهداشتی

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق