فصل: مصالح ساختمانی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت مصالح ساختمانی

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of glass sheets (securite )

نام شرکت
توضیحات

Manufacture of aluminium blinds & doors, Upholstery of furnitures

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass & mirrors

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت لوازم جانبی برای چینی بهداشتی

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of hardware

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت مصالح ساختمانی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت مصالح ساختمانی

نام شرکت
توضیحات

تجارت شیشه و لوازم جانبی مرتبط

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass

نام شرکت
توضیحات

Trading of supermarkets supplies

نام شرکت
توضیحات

Cutting of flat glass (securite)

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass & mirrors

نام شرکت
توضیحات

Trading of plexi home appliances

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass & mirror

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass sheets

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of glass & mirrors

نام شرکت
توضیحات

Manuf.of plastic medical cans&wholesale of laboratory&medical supplies

نام شرکت
توضیحات

Trading of glass sheets

نام شرکت
توضیحات

Cutting of glass

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق