فصل: ماشین آلات لوازم برقی و ابزار

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of computer systems

نام شرکت
توضیحات

Trading of computer systems & equipment

نام شرکت
توضیحات

Trading of computers

نام شرکت
توضیحات

Chimicals materials

نام شرکت
توضیحات

تجارت سخت افزار ، رنگ و نصب بهداشتی

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of computer

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of computers, counters machines & office supplies

نام شرکت
توضیحات

Trading of electronic toys

نام شرکت
توضیحات

Trading of photocopies machines

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of computer systems

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of ink & printers

نام شرکت
توضیحات

Trading of elec-industrial equipment(mixing color&measuring instruments)

نام شرکت
توضیحات

Wholesale of computers

نام شرکت
توضیحات

Trading of computer systems

نام شرکت
توضیحات

Trading of mobile phone accessories

نام شرکت
توضیحات

Trading of computer & controller systems

نام شرکت
توضیحات

Trading of office supplies & computers

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق