فصل: فناوری اطلاعات

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Installation & maintenance of equipments for telecomunication

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Installation of IT network

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trad.of elect.Indust.engines&installation,telecommunication eng.Contract.

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

It Services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Software services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Software Consultancy & Development

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

IT Services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Research & Studies of Making Maps

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Telecommunication systems Installation

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Retail Sale Of Computers Peripherals Softwaire

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Software data Consulting

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading & maintenance of communication & telecommunication systems

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Telecommunication networks

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Internet services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Programming devices and information networks

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Internet Service Provider ISP

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Software & wholesale of computers

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Internet services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Internet services providers

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Tading of computers and accessories

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق