فصل: فناوری اطلاعات

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Software Development

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Installation Of Telecommunication System Through Fiber Optics

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Installation & maintenance of telecomunication

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Tading of computers and accessories

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Internet services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Internet services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Installation of surveillance & alarm systems

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Internet services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Cellular net services (ringingtones)

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Computer Systems & Accessories Trading

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading Electrical& Electro,home systms. A.C.furniture,& kitchen

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Tading of UPS, & solar energy systems

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Internet services providers

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

It Services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Computer Engineering

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of EPS – (electronic protection systems) & UPS

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Software Consultancy & Development

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Software

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Installation & maintenance of equipments for telecomunication

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Intrenet services providers

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق