فصل: طلا و زیورآلات

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of jewelry

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Jewelery

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Factory for jewellery and installation of precious stones

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تولید آب نبات و شکلات

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of jewelry

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture & Wholesale of jewelry

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

ساخت جواهرات

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of Jewelry & assorting of precious stones

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

ساخت جواهرات و سنگهای قیمتی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت جواهرات

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

ساخت جعبه های جواهرات

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of jewelry

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of brassware and Silverplated

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of jewellery

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

ساخت جعبه های جواهرات و غرفه ها

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Manufacture of jewellery & precious stones

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

ساخت و عمده فروشی جواهرات

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of kitchenware, crystal & sliverware

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of Jewelry

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت جواهرات

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق