فصل: خدمات

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Renting of tables & chairs for events

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Off Shore

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Cleaning services

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

خاموش – شرکت ساحل

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

تجارت دخانیات و زغال سنگ

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of frozen meat & poultry – Manufacture & packing of foods

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Restaurant & trading of toys

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

تجارت وسایل آشپزخانه

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

تجارت عمومی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Cleaning services & agricultural projects

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Computer Engineering

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Renting of lighting & sound systems

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Transport services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading & renting of audio – visual systems

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

شرکت خارج از ساحل

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Wholesale of hunting clothes, equipment,weapons&ammunitions & filling of it

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

تجارت سیستم های صوتی و تجهیزات ماهیگیری

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Offshore company

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

دندانپزشکی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Investment of restaurant

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق