فصل: خدمات

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

شرکت خارج از کشور

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

General trade

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Cleaning of carpets & mouquet

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Events processing

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

بیمارستان خصوصی

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

تجارت عمومی

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

تجارت عمومی

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

دریایی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Advertising services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

تجارت عمومی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Transport services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Advertising & publicity services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Security And Guarding Services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Banking

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

تجارت عمومی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

General Trade

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Packing of homemade food products & spices

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Advertising services & Exhibition Organization

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

شرکت خارج از کشور

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Internet services

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق