فصل: خدمات

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

Offe – شرکت ساحل

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Snack Bar & Takeaway Meals

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

تجارت عمومی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

دفتر رایزنی بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان

شبکه های اجتماعی
نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

تجارت عمومی

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

فروشگاه یک دلاری

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

تجارت عمومی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Off – shore co.

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

حسین روستایی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

علیرضا سیحون

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

تجارت عمومی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

محسن رحیمی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

عباس عبدالخانی

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

شرکت خارج از کشور

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

کامران داوری نیکو

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

محمدجواد ساعدی

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

شرکت خارج از کشور

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Publicity & advertising services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Banking services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of kitchenware

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق