فصل: خدمات

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Snack Bar & Takeaway Meals

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

دفتر رایزنی بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان

شبکه های اجتماعی
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

حسین روستایی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

محسن رحیمی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

علیرضا سیحون

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

عباس عبدالخانی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

کامران داوری نیکو

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

محمدجواد ساعدی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Publicity & advertising services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

دندانپزشکی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

General Trading

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

بیمارستان دولتی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

درمانگاه

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of cosmetics

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Cleaning services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

بیمارستان خصوصی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

اميل ساروفيم جلاد

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

General trade

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

General trade

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Cleaning services & insecticide spraying

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق