فصل: حمل و نقل

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Renting of audio – visual & lighting systems for film shooting

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Shipping services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Renting of cars

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Renting of sound & lighting systems

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Airplane catering

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Renting of cars

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Packing of goods (furniture….)

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Maritime agency

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Land, maritime & air transport

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Ships supply

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Renting of audio – visual & lighting articles

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Transport agent

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Transport services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Transport Services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Provisioning & supply of ships

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of metal scaffold

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Excavation works & shipping services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Car accident services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Transport Services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Maritime transport

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق