فصل: حمل و نقل

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Renting of sound equipments

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Land, maritime & air transport services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Renting of scaffolds

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Renting of scaffolding

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

General trade

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

General Trade

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Renting of sound & lighting systems

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Land & maritime& air transport

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Renting of scaffolds

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Maritime transport

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Car accident services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Land, maritime & air transport

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Renting of audio – visual & lighting systems

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Renting of audio – visual systems

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

General Trade

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Shipping services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Transport services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Transport Services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Trading of construction materials

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Transport services

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق