فصل: تبلیغات

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Advertising,printing&designing services-Trading of advertising stands&items

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Advertising services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

TV broadcast services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Design of publicity prints

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق