فصل: بانکی و مالی

 
نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

خدمات بیمه

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Banking

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

خدمات صدور و بیمه اتکایی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Banking

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Insurance& reinsurance services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Credit Granting and Intermediation Services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Financial est.

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Banking services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Money Transfer

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Banking

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

بیمه و بیمه اتکایی

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

خدمات بیمه و بیمه اتکایی

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Insurance & reinsurance services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Banking

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Insurance & reinsurance services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Ansurance

نام شرکت
زمینه فعالیت
شرح فعالیتها

خدمات بیمه

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Banking

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Technical & management insurance services

نام شرکت
زمینه فعالیت
توضیحات

Banking

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق