رایزن بازرگانی کشورمان در روسیه گفت: آخرین پیش بینی وزارت کشاورزی روسیه در خصوص تولید غلات در سال جاری 127.4 میلیون تن شامل حدود 81 میلیون تن گندم است. با این حال، اگر هوای گرم تقریباً در تمام روسیه ادامه داشته باشد، این امر می تواند این ارقام را تحت تأثیر قرار دهد. وزارت […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق