فصول 21 الی 29 قانون مدنی فدراسیون روسیه، مشتمل بر 146 ماده می باشد که به مبحث قراردادها و تعهدات طرفین قرارداد می پردازد که مطالعه آن را نه تنها برای تجار و فعالان اقتصادی بلکه برای همگان سودمند می دانم. امید است مورد بهره برداری قرار گیرد. زیر بخش […]

  خدمات فدرال برای نظارت در بهداشت و درمان ماموریت سازمان روزدراونازدور افزایش کارایی، کیفیت و ایمنی سیستم های مراقبت های بهداشتی برای شهروندان فدراسیون روسیه می باشد. سرویس فدرال نظارت بر بهداشت و درمان مطابق فرمان رئیس جمهور فدراسیون روسیه در تاریخ 9 مارس 2004 شماره 314 “در خصوص ساختار […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق