اصل 29: صیانت از حقوق اقلیت 1- هر بخش از شهروندان ساکن در قلمرو هند که زبان، رسم الخط یا فرهنگی مجزا دارند، حق صیانت از زبان یا رسم الخط خود و عدم تغییر در آن را خواهند داشت. 2- هیچ شهروندی به عللی همچون مذهب، نژاد، طبقه‌ی اجتماعی، زبان […]

ساختار نظام آموزشی در ساختار نظام آموزشی کشور هند تمرکز عمده بر بعد وسیع ارائه خدمات آموزشی و اهمیت ساختار، سازماندهی و ارتقاء آن استوار می باشد. بعلاوه، ساختار سیستم آموزشی کشور هندوستان بر رشد آموزشی مناطق مختلف کشور و برقراری رقابتهای آموزشی میان این مناطق تأکید دارد. در حال […]

2

ساختار نظام آموزشی به موجب قانون اساسی هند مصوب سال 1950 میلادي، ساختار نظام آموزشی هند به صورت(2+3+10) به تصویب رسید. ده سال اول براي آموزشهاي عمومی و مشترك، 2 سال براي مرحله دوم دبیرستان یعنی رشته هاي علمی، علوم انسانی – بازرگانی و فنی و حرفهاي اختصاص یافت و […]

                همایش آشنایی با فرصت‌های اقتصادی و تجاری ایران و هند در راستای تبادل اطلاعات و آشنایی تجار، فعالان اقتصادی بخش تعاون و تولیدکنندگان در اتاق تعاون ایران برگزار شد.     به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، همایش آشنایی با […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق