دسته بندی های ارشیو: مردم

جمعیت عراق به تفکیک استان و شهرنشینی و جنسیت

استان شهری روستایی   کل درصد از کل درصد شهری درصد روستایی مرد زن کل مرد زن کل مرد زن کل نینوی ۱۱۷۹۶۶۰ ۱۱۲۴۲۶۵ ۲۳۰۳۹۲۵ ۷۵۸۴۱۳ ۷۳۱۶۴۴ ۱۴۹۰۰۵۷ ۱۹۳۸۰۷۳ ۱۸۵۵۹۰۹ ۳۷۹۳۹۸۲ ۹,۸ ۶۰,۷ ۳۹,۳ کرکوگ ۶۰۵۷۲۶ ۵۹۹۹۵۲ ۱۲۰۵۶۷۸ ۲۱۴۶۰۸ ۲۰۹۳۳۹ ۴۲۳۹۴۷ ۸۲۰۳۳۴ ۸۰۹۲۹۱ ۱۶۲۹۶۲۵ ۴,۲ ۷۴,۰ ۲۶,۰ دیاله ۴۱۰۹۶۱ ۴۰۷۲۵۴ ۸۱۸۲۱۵ ۴۲۷۵۷۹ ۴۱۴۲۱۳ ۸۴۱۷۹۲ ۸۳۸۵۴۰ ۸۲۱۴۶۷ ۱۶۶۰۰۰۷ ۴,۳ ۴۹,۳ ۵۰,۷ […]

ادامه مطلب

جمعیت استانهای عراق به تفکیک بخش عربی و کردی

درصد جمعیت نام استان ۹٫۸۱ ۳۱۰۶۹۴۸ نینوى ۴٫۱۹ ۱۳۲۵۸۵۳ کرکوک ۴٫۳۳ ۱۳۷۱۰۳۵ دیالى ۴٫۶۸ ۱۴۸۳۳۵۹ الانبار ۲۱٫۱۷ ۶۷۰۲۵۳۸ بغداد ۵٫۴۶ ۱۷۲۹۶۶۶ بابل ۳٫۲۰ ۱۰۱۳۲۵۴ کربلاء ۳٫۶۳ ۱۱۵۰۰۷۹ واسط ۴٫۲۲ ۱۳۳۷۷۸۶ صلاح الدین ۳٫۸۶ ۱۲۲۱۲۲۸ النجف ۳٫۴۰ ۱۰۷۷۶۱۴ قادسیه ۲٫۱۶ ۶۸۳,۱۲۶ مثنى ۵٫۵۱ ۱۷۴۴۳۹۸ ذی قار ۲٫۹۱ ۹۲۲۸۹۰ میسان ۷٫۶۰ ۲۴۰۵۴۳۴ بصره ۸۶٫۱۴ ۲۷۲۷۵۲۰۸ مجموع ۱۵ استان بخش عربی ۴٫۸۴ ۱۵۳۲۰۸۱ […]

ادامه مطلب