مناقصات عراق 2015/03/16

شناسه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

15030205

GAS CHROMATOTOGRAPHY APPARATUS

12/4/2015

85

1%

بصره

15030206

احداث چرخ های سنگین همراه با اتاق های صفحه ای جدا

12/4/2015

85

1%

بغداد

15030207

SUPPLY OF CONTROL CABLES , JUNCTION BOXES AND FITTING FOR SUPPLY OF CONTROL CABLES , JUNCTION BOXES AND FITTING FOR

14/4/2015

125

1%

بغداد

15030208

Supply of Drilling Fluids

8/4/2015

205

1%

بغداد

15030209

تهیه SCREEN SHALE SHAKER TYPE MONGOOSE-PT SCREEN SHALE SHAKER TYPE MONGOOSE-PT

12/4/2015

125

1%

بغداد

15030210

SUPPLY OF DIESEL GENERATING SETS NO. 8 WITH DUMMY LOADS & SPARE PARTS FOR (4) BV STATION (24

5/4/2015

125

1%

بغداد

15030211

ND-YAG Q switched (532nm , 1064nm) laser

5/4/2015

1%

بغداد

15030212

Supply 300 ton Alminum rode 9.5 mm

6/4/2015

85

1%

ذی قار

15030213

احداث ساختار فلزی

12/4/2015

65

1%

بغداد

15030214

E-402B,F,W preheater

14/4/2015

85

1%

بصره

15030215

portable ultrasonic liquid & gas flow meter

14/4/2015

85

1%

بصره

15030216

Complete control butterfly Valves with spare parts

14/4/2015

85

1%

بصره

15030217

transformer oil purification machine

14/4/2015

85

1%

بصره

15030218

thermal relays & auto reclosing timer & earth leakage relay

14/4/2015

85

1%

بصره

15030219

complete variable area flow meters with spare parts japan or equivalent

14/4/2015

85

1%

بصره

15030220

بارگیر ی و تخلیه ، تنظیم و دوخت مواد شرکت داخل آسیاب سومر

8/4/2015

410

1%

15030221

Provision of Enterprise Risk Management internal Control Library and Processes Documentation Services

15/4/2015

100

1%

بغداد

15030222

Provision of Leveling, Compacting and Asphalt Road Construction for Bonded Storage Facilities

16/4/2015

100

1%

بغداد

15030223

Purchase of Electric Carts

15/4/2015

100

1%

بغداد

i.iran@iran.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

مناقصات عراق 2015/03/17

چ مارس 18 , 2015
Share on Facebook Tweet it Email شناسه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 15030224 WETTABILITY TESTER FOR DETERMINING THE CONTRACT ANGLE OF LIQUID DROP OF WATER 15/4/2015 100 1% بصره 15030225 CONTROL AND INSTRUMENTATION PACKAGE FOR TWO (5000) M3 TANK 15/4/2015 150 1% بصره […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق