مناقصات عراق 2015/03/08

شناسه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

15030091

Construction of new feeders 11 k.v from Al-Muafeqyya /2 new station

31/3/2015

125

1%

بصره

15030092

Construction of new feeders 11 k.v behind Al-Fayha’a Hospitalfrom Al-Jemhooryya/2 new station

31/3/2015

125

1%

بصره

15030093

Construction of new feeders 11 k.v from Hai Al-Hussain station/ The new second area

31/3/2015

125

1%

بصره

15030094

Construction of new feeders 11 k.v from Braiha new mobile station

31/3/2015

125

1%

بصره

15030095

Construction of new feeders 11 k.v from Al-Sho’ala new station

31/3/2015

125

1%

بصره

15030096

Construction of new feeders 11 k.v from Al-Maqel new station in Al-Maqel

31/3/2015

125

1%

بصره

15030097

Construction of feeders 11 k.v from Abu Alkhaseeb second station in Kut Al-Hamdany area

31/3/2015

125

1%

بصره

15030098

Supply materials, test and execute for constructing new feeders 11 k.v from Al-Shuheda’a station in Qibl

31/3/2015

125

1%

بصره

15030099

Supply and test materials for constructing feeders 11 k.v from Al-Mishraq new station behind Al-Basra old prison

31/3/2015

125

1%

بصره

15030100

Construction of feeders 33 kv number two from Al-Shafy station (132) to Al-Shafy station 33

31/3/2015

65

1%

بصره

15030101

Construction of feeders 33 kv number two from Al-Majidyya station (132) to Al-Garma station/ Abu Helwa

31/3/2015

125

1%

بصره

15030102

Construction of feeders 33 kv number two from Al-Majidyya station (132) to Al-Garma station/ Al-Lateef

31/3/2015

85

1%

بصره

15030103

Construction of feeders 33 kv number two from CGS7 station (132) to Bahela station

31/3/2015

125

1%

بصره

15030104

Construction of feeders 33 kv number two from Al-Majidya station (132) to Al-Masheb station (marshes

31/3/2015

125

1%

بصره

15030105

Construction of feeders 33 kv number two from Al-Shafy station (132) to Majnoon station

31/3/2015

125

1%

بصره

15030106

Construction of feeders 33 kv number two from Al-Dair suggested station (132) to Al-Zeraijy and Al-Nashwa station

31/3/2015

85

1%

بصره

15030107

Construction of feeders 33 kv number two from Al-Dair station (132) to Al-Dair station 33

31/3/2015

85

1%

بصره

15030108

Construction of feeders 33 kv number two from Al-Majidya station (132) to Al-Majidya 33

31/3/2015

125

1%

بصره

15030109

Construction of feeders 33 kv number two from Al-Majidya station (132) to Al-Majidya 33

31/3/2015

65

1%

بصره

15030110

Construction of feeders 33 kv number three from Al-Fayha’a station (132) to Al-Kebasy and Al-Fayha’a station

31/3/2015

65

1%

بصره

15030111

Construction of a ring 33 kv from the end of the Academy line to Al-Tumoor station

31/3/2015

65

1%

بصره

15030112

SUPPLY OF OIL SPILL MONITORING SYSTEM (INSTALLION & STARTUP) TWO UNITS

15/4/2015

85

1%

بغداد

15030113

ONE COMPLETE HEAVY DUTY HORIZONTAL CENTRIFUGAL PUMP DRIVEN BY DIESEL ENGINE ITEM 2216

12/4/2015

85

1%

بصره

15030114

Finish auxiliary decoration work in front of Admin building

31/3/2015

100

1%

میسان

15030115

تهیه و نصب و راه اندازی مواد الکتریکی فشار متوسط 11 کیلو ولتی برای پروژه گاز دیوانیه

12/4/2015

205

1%

قادسیه

15030116

تهیه موتور الکتریکی 330 کیلو ولتی به تعداد 1 عدد همراه با لوازم جانبی

22/3/2015

85

1%

بغداد

15030117

POWER INCOMING CONNECTION TO 6 ESP WELL SITE

22/3/2015

100

1%

میسان

15030118

LONG TERM CONTRACT FOR CARTRIDGES AND OFFICE SUPPLIES

28/3/2015

100

1%

میسان

15030119

Security and Medical Equipment for UNOPS’ Security Liaison Officers, Baghdad, Iraq

16/3/2015

1%

بغداد

i.iran@iran.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

مناقصات عراق 2015/03/10

س مارس 10 , 2015
Share on Facebook Tweet it Email شناسه موضوع مناقصه مهلتتحویل اسناد قیمت خرید اسناد(دلار) ضمانت نامه بانکی محل پروژه 15030120 Partnership Announcement for manufacturing and supplying Caravans, refrigerated warehouses, gables and Ready build constructions 12/4/2015 4,070 1% بغداد 15030121 Provision of Supply and Delivery of Manual & Actuated Valves Spare […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق