مناقصات ۲۰۱۳/۰۹/۲۹

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

۱۳۰۹۰۸۹۸

خدمات عمومی و حرفه ای

provision of identity & access management system

24/10/2013

100

1%

13090899

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

purchase of electrical spares for general utilities CPF-01

16/10/2013

100

1%

13090900

خدمات عمومی و حرفه ای

provision of utilities commiunication system

27/10/2013

100

1%

13090901

عمران و راه سازی

اجرای پروزه های بخش آموزش و پرورش منطقه اور

۲۲/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

بغداد

۱۳۰۹۰۹۰۲

عمران و راه سازی

گسترش و آسفالت خیابان های شهر کوت

۹/۱۰/۲۰۱۳

۲۴۵

۱%

واسط

۱۳۰۹۰۹۰۳

عمران و راه سازی

طراحی های مدارس ۹ کلاسه-۱۲کلاسه -۱۸ کلاسه و ۲۴ کلاسه

۹/۱۰/۲۰۱۳

۲۰۵

۱%

واسط

۱۳۰۹۰۹۰۴

عمران و راه سازی

ساخت آپارتمان های پزشکان در بخش الحی

۹/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

۱۳۰۹۰۹۰۵

عمران و راه سازی

ساخت آپارتمان های پزشکان در بخش النعمانیه

۹/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

۱۳۰۹۰۹۰۶

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه تجهیزات تاسیساتی و الکتریکی برای بخش کارگاههای فنی

۱۲/۱۰/۲۰۱۳

۱%

۱۳۰۹۰۹۰۷

عمران و راه سازی

آسفالت خیابان الجلود در منطقه القاسم

۲۰/۱۰/۲۰۱۳

۶۵

۱%

نجف

۱۳۰۹۰۹۰۸

عمران و راه سازی

آسفالت خیابان منطقه الحقول در بخش الحیدریه

۲۰/۱۰/۲۰۱۳

۶۵

۱%

نجف

۱۳۰۹۰۹۰۹

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه تجهیزات اداره آموزش و پروزش نجف

۲۰/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

نجف

۱۳۰۹۰۹۱۰

عمران و راه سازی

بازسازی و آسفالت تعدادی خیابان در شهر نجف

۲۰/۱۰/۲۰۱۳

۶۵

۱%

نجف

۱۳۰۹۰۹۱۱

عمران و راه سازی

اجرای عملیات تکمیلی بازسازی و آسفالت تعدادی خیابان در شهر نجف

۲۰/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

نجف

۱۳۰۹۰۹۱۲

عمران و راه سازی

بازسازی و آسفالت خیابان های راستای رودخانه الغازی

۲۰/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

نجف

۱۳۰۹۰۹۱۳

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اجرای عملیات روشنایی خیابان های مختلف استان

۲۱/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

نجف

۱۳۰۹۰۹۱۴

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

بازسازی شبکه برق منطقه الغدیر

۲۱/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

نجف

۱۳۰۹۰۹۱۵

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

بازسازی شبکه برق منطقه الضباط

۲۱/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

نجف

۱۳۰۹۰۹۱۶

آب و فاضلاب و محیط زیست

تهیه و لوله کشی خطوط انتقالی آب تصفیه شده در منطقه مسکونی الغدیر

۲۱/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

نجف

۱۳۰۹۰۹۱۷

عمران و راه سازی

تخریب و ساخت مجدد بخش مسکونی برای مسجد امام موسی

۲۸/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

۱۳۰۹۰۹۱۸

عمران و راه سازی

مرمت و بازسازی حسینیه العقیله

۲۴/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

ذی قار

۱۳۰۹۰۹۱۹

عمران و راه سازی

تخریب و ساخت مجدد مسجد و حسینیه جیزانی در استان دیالی

۲۲/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

دیالی

۱۳۰۹۰۹۲۰

عمران و راه سازی

تخریب و ساخت مجدد مسجد و حسینیه امام زمان

۲۲/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

المثنی

۱۳۰۹۰۹۲۱

عمران و راه سازی

تخریب و ساخت مجدد مسجد و حسینیه بقیه الله

۲۴/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

میسان

۱۳۰۹۰۹۲۲

عمران و راه سازی

تخریب و ساخت مجدد مسجد و حسینیه یاران امام زمان

۲۲/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

نجف

۱۳۰۹۰۹۲۳

عمران و راه سازی

تخریب و ساخت مجدد مسجد و حسینیه الزهرا

۲۴/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۹۲۴

عمران و راه سازی

ساخت یک مسجد و حسینیه

۲۴/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

بابل

۱۳۰۹۰۹۲۵

عمران و راه سازی

تخریب و ساخت مجدد مسجد و حسینیه امام هادی

۳۰/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

المثنی

۱۳۰۹۰۹۲۶

عمران و راه سازی

احداث یک ساختمان برای مرقد حضرت اسمعیل بن حسن

۳۰/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

بابل

علاقمندان به مشارکت در مناقصات کشور عراق جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل رایزن بازرگانی ایران در عراق به آدرس زیر تماس حاصل نمایند .

Rezazadeh.e@gmail.com