مناقصات ۲۰۱۳/۰۹/۲۳

شناسه

گروه مناقصه

موضوع مناقصه

مهلت
تحویل اسناد

قیمت خرید اسناد
(دلار)

ضمانت نامه بانکی

محل پروژه

۱۳۰۹۰۷۰۸

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

گسترش شبکه الکتریکی پالایشگاه نجف

۲۲/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

۱۳۰۹۰۷۰۹

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

supplying Echocardiography machine

6/10/2013

125

1%

13090710

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

(LIQUID IMMERSED POWER TRANSFORMERS 1600 KVA

6/10/2013

125

1%

13090711

عمران و راه سازی

ساخت کارگاه و ساختمان بخش مخازن

۲۲/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۰۹۰۷۱۲

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

ساخت پایه های دستگاههای پرس و خشک کننده های جدید پالایشگاه

۲۲/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۰۹۰۷۱۳

عمران و راه سازی

احداث ساختمان بخش اطلاعات

۲۲/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۰۹۰۷۱۴

عمران و راه سازی

اجرای عملیات بتن ریزی مسلح زمین

۲۲/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۰۹۰۷۱۵

عمران و راه سازی

ساخت سقف بخش های مخازن تجهیزات و دستگاههای الکتریکی

۲۲/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۰۹۰۷۱۶

عمران و راه سازی

احداث ساختمان های پست برق پالایشگاه

۲۲/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۰۹۰۷۱۷

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه ماده foam

22/10/2013

85

1%

13090718

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه دستگاه تولید نیتروژن و هیدروژن مدرنیزه

۹/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

۱۳۰۹۰۷۱۹

خدمات عمومی و حرفه ای

LAST EDITION OF DOCUMENTS PRODUCTION

3/11/2013

85

1%

13090720

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه،نصب و راه اندازی دستگاهGenetic analyzer

6/10/2013

165

1%

13090721

عمران و راه سازی

احداث ساختمان بخش سل همراه با کلیه تجهیزات

۸/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۰۹۰۷۲۲

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

generator jacking pump

3/11/2013

45

1%

13090723

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

نصب دستگاههای فشار با ولتاژ پایین

۶/۱۰/۲۰۱۳

۲۰۵

۱%

۱۳۰۹۰۷۲۴

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

پروژه اجرای ۳ فیدر ۱۱کیلوولتی

۶/۱۰/۲۰۱۳

۲۰۵

۱%

۱۳۰۹۰۷۲۵

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اجرای فیدر ۳۳کیلوولتی از پست ثانوی تا پل راوه

۶/۱۰/۲۰۱۳

۲۰۵

۱%

۱۳۰۹۰۷۲۶

عمران و راه سازی

پروژه احداث ساختمان اداره برق نجف

۲۱/۱۰/۲۰۱۳

۴۵

۱%

۱۳۰۹۰۷۲۷

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه کابل ۱۳۲ کیلوولتی

۲۰/۱۰/۲۰۱۳

۱%

۱۳۰۹۰۷۲۸

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

mobile sewage water treatment specification

23/10/2013

675

1%

13090729

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه سیم های acsr 490 / 65& DORKING برای خطوط ۱۳۲ و ۴۰۰کیلوولتی

۹/۱۰/۲۰۱۳

۶۱۰

۱%

۱۳۰۹۰۷۳۰

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اجرای پروژه بازسازی فیدرهای عبخانه

۷/۱۰/۲۰۱۳

۱%

۱۳۰۹۰۷۳۱

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اجرای پروژه خارج سازی ۲ فیدر ۱۱کیلوولتی از پست المستنصریه

۶/۱۰/۲۰۱۳

۱%

۱۳۰۹۰۷۳۲

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

اجرای فیدر ۳۳ کیلوولتی برای پست الجرایشی

۷/۱۰/۲۰۱۳

۲۰۵

۱%

۱۳۰۹۰۷۳۳

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

لوازم جانبی برای اجرای عملیات تعمیراتی واحدهای تولیدی

۳/۱۱/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۰۹۰۷۳۴

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

لوازم جانبی برای بخش الکتریکی

۳/۱۱/۲۰۱۳

۸۵

۱%

۱۳۰۹۰۷۳۵

برق، کامپیوتر، مخابرات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

تهیه و نصب برج های مخابراتی

۸/۱۰/۲۰۱۳

۱%

۱۳۰۹۰۷۳۶

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه دستگاه تولید زنجیره های تبادل حرارتی

۱۳/۱۰/۲۰۱۳

۱۶۵

۱%

۱۳۰۹۰۷۳۷

صنایع حمل و نقل و تجهیزات مربوطه

electric side -fork-lift truck

23/10/2013

45

1%

13090738

بازرگانی و تامین کالا و تجهیزات

تهیه تجهیزات آزمایشگاهی برای مدرسه تیزهوشان

۷/۱۰/۲۰۱۳

۱%

میسان

۱۳۰۹۰۷۳۹

عمران و راه سازی

ساخت تعدادی پارک در بخش الهاشمیه

۸/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

بابل

۱۳۰۹۰۷۴۰

عمران و راه سازی

بازگشایی خیابان های مناطق الزهرا، الصدر، الامیر و السده

۸/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

بابل

۱۳۰۹۰۷۴۱

عمران و راه سازی

ساخت پارک های منطقه السده

۸/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

بابل

۱۳۰۹۰۷۴۲

کشاورزی، دامپروری، شیلات و مواد غذایی

احداث بخشی از کمربند سبز منطقه العباس

۸/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

بابل

۱۳۰۹۰۷۴۳

عمران و راه سازی

ساخت بازارهای منطقه الشهدا در منطقه الاسکندریه

۸/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

بابل

۱۳۰۹۰۷۴۴

عمران و راه سازی

ساخت سالن انتظار و بخش های فنی اداره راهنمایی و رانندگی بابل

۸/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

بابل

۱۳۰۹۰۷۴۵

عمران و راه سازی

ساخت بخش CT scan و انبار دوطبقه بیمارستان المحاویل

۸/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

بابل

۱۳۰۹۰۷۴۶

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه،نصب ،تست و راه اندازی دستگاههای آزمایشگاهی دانشکده داروسازی

۸/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

بابل

۱۳۰۹۰۷۴۷

عمران و راه سازی

ساخت آبنما و تهیه تجهیزات پارک الطلیعه

۸/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

بابل

۱۳۰۹۰۷۴۸

عمران و راه سازی

ساخت پارک در بخش الهاشمیه

۸/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

بابل

۱۳۰۹۰۷۴۹

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه دستگاه خالص سازی غلات

۸/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

بابل

۱۳۰۹۰۷۵۰

ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، ایمنی، شهری و خانگی

تهیه و تست تجهیزات مختلف پمپ در اندازه های مختلف

۸/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

بابل

۱۳۰۹۰۷۵۱

عمران و راه سازی

ساخت ۴ پارک همراه با گسترش منطقه بعشیقه

۷/۱۰/۲۰۱۳

۲۰۵

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۷۵۲

عمران و راه سازی

آسفالت و گسترش خیابان های بخش المخمور

۷/۱۰/۲۰۱۳

۴۹۰

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۷۵۳

عمران و راه سازی

احداث ساختمان شهرداری الربیعه

۷/۱۰/۲۰۱۳

۱۲۵

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۷۵۴

عمران و راه سازی

احداث پارک در منطقه الدیبکه

۷/۱۰/۲۰۱۳

۸۵

۱%

نینوا

۱۳۰۹۰۷۵۵

عمران و راه سازی

ساخت حصار BRC در ایستگاههای راه آهن

۷/۱۰/۲۰۱۳

۱۴۵

۱%

نینوا

 

علاقمندان به مشارکت در مناقصات کشور عراق جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل رایزن بازرگانی ایران در عراق به آدرس زیر تماس حاصل نمایند .

Rezazadeh.e@gmail.com