جدول تعرفه های گمرکی واردات کالا به عراق

شماره فصل شرح فصل درصد تعرفه سهم در صادرات ایران به عراق متوسط تعرفه قبلی تغییرات
۱ حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی ۱۰ ۰/۲ ۱۰ ۰/۰
۲  گوشت و احشاء خوراکی ۱۰ ۰/۸ ۱۴/۶ -۴/۶
۳  ماهیها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات ۱۰ ۲/۲ ۱۵ -۵/۰
۴  شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشأ حیوانی دارد ۱۰ ۸/۷ ۱۰/۷ -۰/۷
۵ سایر محصولات حیوانی ۱۰ ۰/۰ ۸/۹ ۱/۱
۶  نباتات زنده و محصولات گلکاری ۱۰ ۰/۱ ۸ ۲/۰
۷  سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی ۱۰ ۶/۶ ۲۴/۹ -۱۴/۹
۸  میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند ۱۰ ۵/۶ ۲۰/۸ -۱۰/۸
۹  قهوه، چای، ماته و ادویه ۱۰ ۰/۰ ۷/۲ ۲/۸
۱۰  غلات ۱۰ ۰/۰ ۴/۲ ۵/۸
۱۱  محصولات صنعت آرد‌سازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛ اینولین؛ گلوتن گندم ۱۰ ۰/۱ ۷/۱ ۲/۹
۱۲  دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله ۱۰ ۰/۱ ۴/۸ ۵/۲
۱۳  انگم‌ها؛ صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سایر شیره‌ها و عصاره نباتی ۱۰ ۰/۰ ۱۲ -۲/۰
۱۴  مواد قابل بافت؛ سایر محصولات نباتی که در جای دیگر گفته‌شده  و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد ۱۰ ۰/۱ ۵ ۵
۱۵  چربیها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربیهای خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی ۱۰ ۰/۳ ۶/۶ ۳/۴
۱۶  فرآورده‌های گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان ۱۰ ۰/۳ ۱۸/۸ -۸/۸
۱۷  قند و شکر و شیرینی ۱۰ ۱/۴ ۱۵/۲ -۵/۲
۱۸  کاکائو و فرآورده‌های آن ۱۰ ۰/۸ ۱۷/۵ -۷/۵
۱۹  فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی ۱۰ ۳/۲ ۱۱/۲۵ -۱/۲۵
۲۰  فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزاء نباتات ۱۰ ۴/۴ ۳۶/۵ -۲۶/۵
۲۱  فرآورده‌های خوراکی گوناگون ۱۰ ۲/۱ ۱۹/۲ -۹/۲
۲۲  نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه ۳۰ ۰/۳ ۵۶/۶ -۲۶/۶
۲۳  آخال و تفاله صنایع خوراک‌سازی؛ خوراکیهای آماده برای حیوانات ۱۰ ۰/۱ ۷/۵ ۲/۵
۲۴ -توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده ۳۰ ۰/۰ ۲۷/۵ ۲/۵
۲۵  نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ، آهک و سیمان ۱۵ ۳/۱ ۷/۳ ۷/۷
۲۶  سنگ فلز، جوش و خاکستر ۱۵ ۰/۲ ۰ ۱۵
۲۷  سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها؛ مواد قیری؛ موم‌های معدنی ۱۵ ۱/۸ ۷/۱ ۷/۹
۲۸  محصولات شیمیایی غیرآلی؛ ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها،عناصر رادیو اکتیو، فلزات خاکهای کمیاب و ایزوتوپها ۱۰ ۰/۳ ۳/۶ ۶/۴
۲۹  محصولات شیمیایی آلی ۱۰ ۱/۹ ۵/۹ ۴/۱
۳۰  محصولات دارویی ۱۰ ۰/۲ ۸/۴ ۱/۶
۳۱  کـــــودهـا ۱۰ ۰/۸ ۱۰ ۰
۳۲ عصاره های دباغی و رنگرزی، رنگها ۱۰ ۰/۱ ۶/۵ ۳/۵
۳۳  روغن‌های اسانسی و شبه رزین‌ها (رزینوئیدها)؛ محصولات عطرسازی یا پاکیزگی آماده و فرآورده‌های آرایشی ۱۰ ۰/۱ ۱۸/۶ -۸/۶
۳۴ صابون و فراورده های شستشو و موم و خمیرهای دندانسازی ۱۰ ۲/۰ ۶ ۴
۳۵  مواد آلبومینوئید؛ محصولات براساس نشاسته یا فکول تغییر یافته؛ چسب‌ها؛ آنزیمها ۱۰ ۰/۲ ۱۱/۲ -۱/۲
۳۶ باروت و مواد منفجره ۱۰ ۰/۰ ۱۵
۳۷ محصولات عکاسی و سینماتوگرافی ۱۰ ۰/۰ ۱۹/۳ -۹/۳
۳۸  محصولات گوناگون صنایع شیمیایی ۱۰ ۵/۶ ۴/۱ ۵/۹
۳۹  مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد ۱۰ ۱۴/۱ ۱۰ ۰
۴۰  کائوچو و اشیاء ساخته‌شده از کائوچو ۱۰ ۰/۱ ۹/۳ ۰/۷
۴۱  پوست خام (غیر از پوستهای نرم) و چرم ۱۵ ۰/۰ ۱۳/۳ ۱/۷
۴۲ اشیاء ساخته شده از چرم ۱۵ ۰/۰ ۱۳/۵ ۱/۵
۴۳ پوستهای نرم طبیعی ۱۵ ۰/۰ ۳۰/۷ -۱۵/۷
۴۴  چوب و اشیاء چوبی؛ زغال چوب ۱۵ ۰/۴ ۶/۱ ۸/۹
۴۵ چوب پنبه ۱۵ ۰/۰ ۱۵ ۰
۴۶  مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی ۱۵ ۰/۰ ۲۴
۴۷ خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای ۱۵ ۰/۰ ۰ ۱۵
۴۸ کاغذ و مقوا؛ اشیاء ساخته شده از خمیر کاغذ ۱۵ ۰/۴ ۱۳/۹ ۱/۱
۴۹ کتاب، روزنامه، تصویر و سایر محصولات صنعت چاپ، ۱۵ ۰/۰ ۴/۳ ۱۰/۷
۵۰  ابریشم ۱۵ ۰/۰ ۶/۸ ۸/۲
۵۱  پشم، موی نرم (کرک) یا زبر حیوان، نخ و پارچه‌های تار و پود‌باف از موی یال و دم ۱۵ ۰/۰ ۱۴/۱ ۰/۹
۵۲  پنبه ۱۵ ۰/۰ ۱۰/۶ ۴/۴
۵۳  سایر الیاف نسجی نباتی؛ نخ کاغذی و پارچه‌های تار و پودباف از نخ کاغذی ۱۵ ۰/۰ ۵/۵ ۹/۵
۵۴  رشته‌های سنتتیک یا مصنوعی (Man-Made) ۱۵ ۰/۱ ۹/۷ ۵/۳
۵۵  الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره (Man-made staple) ۱۵ ۰/۵ ۱۰/۳ ۴/۷
۵۶  اوات، نمد و پارچه‌های نبافته؛ نخ‌های ویژه؛ ریسمان، طناب و کابل و اشیاء ساخته شده از آنها ۱۵ ۰/۱ ۱۲/۸ ۲/۲
۵۷  فرش و سایر کفپوش‌ها از مواد نسجی ۱۵ ۱/۹ ۴۰ -۲۵
۵۸ پارچه های تارو پود باف مخصوص ۱۵ ۰/۱ ۱۵ ۰
۵۹  پارچه‌های نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق‌شده؛ اشیاء نسجی از انواع مناسب برای مصارف صنعتی ۱۵ ۰/۰ ۱۵/۳ -۰/۳
۶۰  پارچه‌های کشباف یا قلاب باف ۱۵ ۰/۰ ۱۵ ۰
۶۱  لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قلاب‌باف ۱۵ ۰/۲ ۱۷/۸ -۲/۸
۶۲  لباس و متفرعات لباس، غیرکشباف یا غیرقلاب‌باف ۱۵ ۰/۳ ۱۴ ۱
۶۳  سایر اشیاء نسجی دوخته و مهیا؛ مجموعه‌ها؛ لباس و اشیاء نسجی مستعمل؛ ضایعات و کهنه پاره‌های نسجی ۱۵ ۱/۲ ۱۷/۲۵ -۲/۲۵
۶۴ کفش، گتر و اشیاء همانند، اجزاء این اشیاء ۱۵ ۰/۹ ۱۲/۶ ۲/۴
۶۵  کلاه و اجزاء کلاه ۱۵ ۰/۰ ۱۲/۷ ۲/۳
۶۶ چتر بارانی، چتر آفتابی، عصا، عصای صندلی ۱۵ ۰/۰ ۱۵/۷ -۰/۷
۶۷ پر و پر نرم آماده و اشیاء ساخته شده از پ ۱۵ ۰/۰ ۱۸/۷۵ -۳/۷۵
۶۸ مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز ۱۵ ۲/۵ ۱۴/۳ ۰/۷
۶۹  محصولات سرامیکی ۱۵ ۴/۷ ۸/۹ ۶/۱
۷۰  شیشه و مصنوعات شیشه‌ای ۱۵ ۱/۹ ۱۲/۴ ۲/۶
۷۱ مروارید سنگها و فلزات گرانبها ۰/۵ ۰/۰ ۳/۵
۷۲  چدن، آهن و فولاد ۱۰ ۲/۳ ۲/۸ ۷/۲
۷۳  مصنوعات از چدن، آهن یا فولاد ۱۰ ۳/۴ ۸/۱ ۱/۹
۷۴  مس و مصنوعات از مس ۱۰ ۰/۱ ۷/۴ ۲/۶
۷۵ نیکل ۱۰ ۰/۰ ۶ ۴
۷۶  آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم ۱۰ ۰/۵ ۱۰ ۰
۷۷
۷۸  سرب و مصنوعات از سرب ۱۰ ۰/۰ ۵ ۵
۷۹  روی و مصنوعات از روی ۱۰ ۰/۰ ۵/۸ ۴/۲
۸۰ قلع ۱۰ ۰/۰ ۷/۵ ۲/۵
۸۱ سایر فلزات ۱۰ ۰/۰ ۵/۵ ۴/۵
۸۲  ابزارها، ابزار آلات، مصنوعات چاقوسازی، قاشق و چنگال، از فلزات معمولی؛ اجزاء و قطعات این مصنوعات از فلزات معمولی ۱۰ ۰/۰ ۱۱/۶ -۱/۶
۸۳  مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی ۱۰ ۰/۱ ۱۴
۸۴ ماشین آلات مکانیکی ۱۰ ۵/۲ ۶/۷۵ ۳/۲۵
۸۵ -ماشین آلات و دستگاههای برقی و اجزاء و قطعات آنها؛ ۳۰ ۲/۱ ۱۳/۸ ۱۶/۲
۸۶ لکوموتیوهای راه آهن یا تراموای، نواقل روی خط راه آهن و اجزاء ۱۵ ۰/۰ ۰ ۱۵
۸۷  وسایل نقلیه زمینی غیر ریلی ۱۵ ۱/۵ ۱۱/۷ ۳/۳
۸۸ وسایل نقلیه هوایی، فضایی و اجزاء و قطعات آنها ۱۵ ۰/۰ ۶/۲۵ ۸/۷۵
۸۹  کشتیها، قایق‌ها و شناورها ۱۵ ۰/۰ ۱۰/۵ ۴/۵
۹۰ آلات و دستگاههای اپتیک ۱۵ ۰/۸ ۱۰/۲ ۴/۸
۹۱ اشیاءصنعت ساعت سازی ۱۵ ۰/۰ ۲۰/۷ -۵/۷
۹۲ آلات موسیقی؛ اجزاء و ق ۱۵ ۰/۰ ۱۸/۳ -۳/۳
۹۳ -اسلحه و مهمات ۳۰ ۰/۰ ۳۴/۵ -۴/۵
۹۴ مبل؛ مبلهای طبی  جراحی؛ اسباب تختخواب و همانند؛ چراغ و ۱۵ ۰/۴ ۱۸/۶ -۳/۶
۹۵  بازیچه، اسباب‌بازی و لوازم ورزش؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها ۱۵ ۰/۰ ۱۱/۶ ۳/۴
۹۶  مصنوعات گوناگون ۱۵ ۰/۱ ۲۰/۶ -۵/۶
۹۷  اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه ۳۰ ۰ ۵۰ -۲۰
جمع ۱۰۰ ۱۳ ۰