جمعیت عراق به تفکیک استان و شهرنشینی و جنسیت

استان شهری روستایی   کل درصد از کل درصد شهری درصد روستایی
مرد زن کل مرد زن کل مرد زن کل
نینوی ۱۱۷۹۶۶۰ ۱۱۲۴۲۶۵ ۲۳۰۳۹۲۵ ۷۵۸۴۱۳ ۷۳۱۶۴۴ ۱۴۹۰۰۵۷ ۱۹۳۸۰۷۳ ۱۸۵۵۹۰۹ ۳۷۹۳۹۸۲ ۹,۸ ۶۰,۷ ۳۹,۳
کرکوگ ۶۰۵۷۲۶ ۵۹۹۹۵۲ ۱۲۰۵۶۷۸ ۲۱۴۶۰۸ ۲۰۹۳۳۹ ۴۲۳۹۴۷ ۸۲۰۳۳۴ ۸۰۹۲۹۱ ۱۶۲۹۶۲۵ ۴,۲ ۷۴,۰ ۲۶,۰
دیاله ۴۱۰۹۶۱ ۴۰۷۲۵۴ ۸۱۸۲۱۵ ۴۲۷۵۷۹ ۴۱۴۲۱۳ ۸۴۱۷۹۲ ۸۳۸۵۴۰ ۸۲۱۴۶۷ ۱۶۶۰۰۰۷ ۴,۳ ۴۹,۳ ۵۰,۷
انبار ۴۶۳۲۵۸ ۴۳۶۸۹۶ ۹۰۰۱۵۴ ۴۵۹۶۹۹ ۴۳۶۷۰۴ ۸۹۶۴۰۳ ۹۲۲۹۵۷ ۸۷۳۶۰۰ ۱۷۹۶۵۵۷ ۴,۶ ۵۰,۱ ۴۹,۹
بغداد ۳۶۸۶۶۹۴ ۳۵۹۴۶۸۴ ۷۲۸۱۳۷۸ ۵۳۴۲۵۲ ۵۰۳۰۶۶ ۱۰۳۷۳۱۸ ۴۲۲۰۹۴۶ ۴۰۹۷۷۵۰ ۸۳۱۸۶۹۶ ۲۱,۴ ۸۷,۵ ۱۲,۵
بابل ۵۰۹۲۸۵ ۵۰۳۱۴۴ ۱۰۱۲۴۲۹ ۵۴۸۴۶۵ ۵۳۲۵۲۲ ۱۰۸۰۹۸۷ ۱۰۵۷۷۵۰ ۱۰۳۵۶۶۶ ۲۰۹۳۴۱۶ ۵,۴ ۴۸,۴ ۵۱,۶
کربلا ۴۱۸۵۰۵ ۴۱۲۴۰۸ ۸۳۰۹۱۳ ۲۰۷۶۵۵ ۲۰۲۷۰۵ ۴۱۰۳۶۰ ۶۲۶۱۶۰ ۶۱۵۱۱۳ ۱۲۴۱۲۷۳ ۳,۲ ۶۶,۹ ۳۳,۱
واسط ۴۲۶۵۳۰ ۴۱۸۱۱۰ ۸۴۴۶۴۰ ۲۸۰۹۶۰ ۲۷۵۸۴۲ ۵۵۶۸۰۲ ۷۰۷۴۹۰ ۶۹۳۹۵۲ ۱۴۰۱۴۴۲ ۳,۶ ۶۰,۳ ۳۹,۷
صلاح الدین ۳۶۷۹۱۹ ۳۶۲۱۶۲ ۷۳۰۰۸۱ ۴۴۸۳۳۱ ۴۳۷۵۱۲ ۸۸۵۸۴۳ ۸۱۶۲۵۰ ۷۹۹۶۷۴ ۱۶۱۵۹۲۴ ۴,۲ ۴۵,۲ ۵۴,۸
نجف ۵۳۵۰۳۵ ۵۳۷۶۶۴ ۱۰۷۲۶۹۹ ۲۱۷۲۷۵ ۲۱۰۵۴۸ ۴۲۷۸۲۳ ۷۵۲۳۱۰ ۷۴۸۲۱۲ ۱۵۰۰۵۲۲ ۳,۹ ۷۱,۵ ۲۸,۵
قادسیه ۳۷۸۸۹۸ ۳۷۳۶۶۵ ۷۵۲۵۶۳ ۲۸۲۲۱۰ ۲۷۶۹۲۶ ۵۵۹۱۳۶ ۶۶۱۱۰۸ ۶۵۰۵۹۱ ۱۳۱۱۶۹۹ ۳,۴ ۵۷,۴ ۴۲,۶
مثنی ۱۹۰۵۵۹ ۱۸۴۷۵۰ ۳۷۵۳۰۹ ۲۲۳۹۳۰ ۲۲۵۵۹۲ ۴۴۹۵۲۲ ۴۱۴۴۸۹ ۴۱۰۳۴۲ ۸۲۴۸۳۱ ۲,۱ ۴۵,۵ ۵۴,۵
ذی غار ۶۸۶۹۴۰ ۶۸۳۳۲۹ ۱۳۷۰۲۶۹ ۳۸۳۲۴۶ ۳۷۸۶۳۴ ۷۶۱۸۸۰ ۱۰۷۰۱۸۶ ۱۰۶۱۹۶۳ ۲۱۳۲۱۴۹ ۵,۵ ۶۴,۳ ۳۵,۷
میسان ۴۱۹۸۳۶ ۴۱۹۲۶۱ ۸۳۹۰۹۷ ۱۴۵۵۸۵ ۱۵۰۲۸۶ ۲۹۵۸۷۱ ۵۶۵۴۲۱ ۵۶۹۵۴۷ ۱۱۳۴۹۶۸ ۲,۹ ۷۳,۹ ۲۶,۱
بصره ۱۲۱۵۲۴۵ ۱۲۰۰۱۸۵ ۲۴۱۵۴۳۰ ۲۷۷۸۵۳ ۲۷۸۸۷۹ ۵۵۶۷۳۲ ۱۴۹۳۰۹۸ ۱۴۷۹۰۶۴ ۲۹۷۲۱۶۲ ۷,۶ ۸۱,۳ ۱۸,۷
اربیل ۷۹۸۹۱۰ ۷۸۱۰۵۵ ۱۵۷۹۹۶۵ ۱۵۸۶۶۱ ۱۵۸۱۲۷ ۳۱۶۷۸۸ ۹۵۷۵۷۱ ۹۳۹۱۸۲ ۱۸۹۶۷۵۳ ۴,۹ ۸۳,۳ ۱۶,۷
دهوک ۴۸۹۱۷۴ ۴۸۸۰۵۹ ۹۷۷۲۳۳ ۱۷۱۴۸۳ ۱۶۹۷۴۲ ۳۴۱۲۲۵ ۶۶۰۶۵۷ ۶۵۷۸۰۱ ۱۳۱۸۴۵۸ ۳,۴ ۷۴,۱ ۲۵,۹
سلیمانیه ۹۳۶۳۹۹ ۹۳۸۹۴۳ ۱۸۷۵۳۴۲ ۱۷۰۱۷۷ ۱۶۶۵۸۰ ۳۳۶۷۵۷ ۱۱۰۶۵۷۶ ۱۱۰۵۵۲۳ ۲۲۱۲۰۹۹ ۵,۷ ۸۴,۸ ۱۵,۲
کل ۱۳۷۱۹۵۳۴ ۱۳۴۶۵۷۸۶ ۲۷۱۸۵۳۲۰ ۵۹۱۰۳۸۲ ۵۷۵۸۸۶۱ ۱۱۶۶۹۲۴۳ ۱۹۶۲۹۹۱۶ ۱۹۲۲۴۶۴۷ ۳۸۸۵۴۵۶۳ ۱۰۰,۰ ۷۰,۰ ۳۰,۰