مناقصات دارو و تجهیزات پزشکی عراق منتشر شده در تاریخ ۲۰۱۳/۸/۱۵

Drugs 16 items

Medical Appliances 13 items

Suction Naso-gastric tube retainer plastic self adhesive disposable

Dipyridamole + 3 items

Drugs 26 items

Drugs 10 items

Phenylephrine Hcl 10% Eye Drop

Tropicamide 0.5% Eye Drop