مناقصات دارو و تجهیزات پزشکی عراق منتشر شده در تاریخ ۱۴/۸/۲۰۱۳

مناقصات دارو و تجهیزات پزشکی عراق منتشر شده در تاریخ ۱۴/۸/۲۰۱۳

Hormones kits by (RIA)

Radio active materials

Apron/protection apron polyethylene

ANTIBIOTIC DISCS

HEMATOLOGY