مدارک مورد نیاز تاسیس شعبه یا دفتر نمایندگی شرکت خارجی در عراق

وزارت تجارت

اداره ثبت شرکتها / بخش شرکتهای خارجی

مدارک مورد نیاز تاسیس شعبه یا دفتر نمایندگی شرکت خارجی در عراق با توجه به مفاد سیستم شعبهها و دفاتر شرکتها و موسسات اقتصادی خارجی با شماره (۵) سال(۱۹۸۹)

۱- یک نسخه از توافقنامه انجمن و سیستم اساسی شرکت یا موسسه اصلی یا جانشین آن که شامل اسامی اعضای هیئت مدیره و اشخاص مجاز به امضا .

۲- یک نسخه از گواهینامهی تاسیس شرکت یا موسسه ، صادر شده از کشوری که در آن تاسیس شده .

۳- یک نسخه از آخرین حسابات نهائی شرکت یا موسسه همراه با گزارش هیئت مدیره از این حسابات

۴- یک نسخه از اجازه مدیر شعبه یا دفتر نمایندگی در عراق که در آن اقامت دارد صادر شده از مدیریت شرکت یا موسسه همراه با بیان صلاحیتها

۵- وکالت شخص مدیر شعبه یا دفتر برای مراجعه به ثبت شرکتها بهمنظور ثبت شرکت

۶- نامهی تایید از ادارههای دولتی یا مقامات طرف قرارداد برای توضیح ماهیت قرارداد یا خدمات ارائه شده همراه با تاریخ ابتدا و انتهای کار و دوره تعمیر چنانکه وجود داشته باشد و آن برای شرکتهای فقط مجاز به افتتاح شعبه .

 

ملاحظهها :

۱- مستندات ذکر شده در بندهای (۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ ) بالا بایستی در کشور شرکت یا موسسه اصلی و عراق تایید شوند و به زبان عربی ترجمه شوند .

۲- اسکن گذرنامه مدیر شعبه یا دفتر نمایندگی (چنانکه خارجی باشد) و یا شناسنامه و کارت جیرهبندی و کارت سکونت و عکس شخصی رنگی چنانکه عراقی باشد .

۳- اسکن شناسنامه و کارت جیرهبندی و کارت سکونت و عکس شخصی رنگی برای شخص مجاز به مراجعه ادارههای دولتی و یا ثبت شرکتها .

۴- هزینهی ثبت شعبه در عراق (۱۲۷٫۹۵۰) فقط صد و بیست و هفت هزار و نهصد و پنجاه دینار عراقی میباشد .