تاریخ برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در بغداد به ۲۴ لغایت ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ تغییر یافت


تاریخ برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در بغداد به ۲۴ لغایت ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ تغییر یافت

قرار بود این نمایشگاه از ۲۶ لغایت ۲۹ دی ماه برگزار گردد که جهت حضور مقامات بلند پایه دو کشور به تعویق افتاد