وبگاه های مراکز و شرکتهای دولتی عراق


   نهادهای حکومتی
http://www.Iraqipresidency.net ریاست جمهوری
http://www.Presidency.iq
http://www.Pmo.iq نخست وزیری
http://www.Parliament.iq مجلس شورای عراق
http://www.Cor.iq
http://www.Comsec.iq دبیرخانه هیات وزیران
http://www.Cabinet.iq
  وزارت خانه ها
http://www.Humanrights.gov.iq وزارت حقوق بشر
http://www.Imariskan.gov.iq وزارت عمران و مسکن
http://www.Moch.gov.iq
http://www.Industry.gov.iq وزارت صنایع و معادن
http://www.Itp.gov.iq مدیریت ترافیک
http://www.Moi.gov.iq
http://www.Mawardmaiya.gov.iq وزارت منابع آب
http://www.Mfa.gov.iq وزارت امور خارجه
http://www.Mfaml.gov.iq
http://www.Mofa.gov.iq
http://www.Mofaml.gov.iq
http://www.Mmpw.gov.iq وزارت شهرسازی و اموراجتماعی
http://www.Moc.gov.iq وزارت ارتباطات
http://www.Mocul.gov.iq وزارت فرهنگ
http://www.Moedu.gov.iq
http://www.Moe.gov.iq وزارت آموزش
http://www.Moelc.gov.iq وزارت برق
http://www.Moen.gov.iq وزارت محیط زیست
http://www.Mof.gov.iq وزارت دارایی
http://www.Mohesr.gov.iq وزارت تحقیقات و آموزش عالی
http://www.Moh.gov.iq وزارت بهداشت
http://www.Moj.gov.iq وزارت دادگستری
http://www.Molsa.gov.iq وزارت کار و امور اجتماعی
http://www.Momd.gov.iq وزارت مهاجرین
http://www.Mop.gov.iq وزارت برنامه ریزی
http://www.Takhteet.gov.iq
http://www.Most.gov.iq وزارت علوم و فن آوری
http://www.Mot.gov.iq وزارت تجارت
http://www.Motrans.gov.iq وزارت ترابری
http://www.Motransport.gov.iq
http://www.Mowr.gov.iq وزارت منابع آب
http://www.Moys.gov.iq وزارت وزرش و جوانان
http://www.Oil.gov.iq وزارت نفت
http://www.Zeraa.gov.iq وزارت کشاورزی
  دانشگاه ها و موسسات آموزشی
http://www.Aliraqia.edu.iq دانشگاه عراق
http://www.Baghdadcollege.edu.iq دانشکده اقتصاد بغداد
http://www.Basradentalcollege.edu.iq دانشگاه بصره
http://www.Bpc.edu.iq دانشکده داروسازی بغداد
http://www.Coalrafidain.edu.iq دانشگاه رافدین
http://www.Coie-nahrain.edu.iq دانشگاه نهرین دانشکده مهندسی اطلاعات
http://www.Colmed-alnahrain.edu.iq دانشگاه نهرین دانشکده پزشکی
http://www.Duc.edu.iq دانشگاه دجله
http://www.Eng-uobaghdad.edu.iq دانشکده مهندسی دانشگاه بغداد
http://www.Fet.edu.iq بنیاد آموزش فناوری
http://www.Healthtech.edu.iq دانشکده بهداشت و فناوری پزشکی
http://www.Humanitiescollege.edu.iq دانشگاه علوم اجتماعی
http://www.Icci.edu.iq کمیسیون رایانه و فن آوری اطلاعات عراق
http://www.Ierit.edu.iq دانشگاه النهرین
http://www.Ifart.edu.iq موسسه هنرهای زیبا
http://www.Imamaladham.edu.iq دانشگاه امام الاعظم
http://www.Iraqiboard.edu.iq انجمن تخصص پزشکی عراق
http://www.Islamtal.edu.iq دیوان وقف سنی
http://www.Iubaghdad.edu.iq دانشگاه عراق
http://www.Iunajaf.edu.iq دانشکده اسلامی دانشگاه نجف
http://www.Kmc.edu.iq دانشگاه بغداد
http://www.Muc.edu.iq دانشگاه المنصور
http://www.Nahrainuniv.edu.iq دانشگاه نهرین
http://www.Newhorizons.edu.iq موسسه آموزش کامیپوتر آفاق الجدیده
http://www.Qadissuni.edu.iq دانشگاه القادسیه
http://www.Sadiq.edu.iq دانشگاه امام جعفر صادق
http://www.Su.edu.iq دانشگاه صلاح الدین
http://www.Thiqaruni.edu.iq دانشگاه ذی قار
http://www.Tikrituniversity.edu.iq دانشگاه تکریت
http://www.Tu.edu.iq
http://www.Unbasrah.edu.iq دانشگاه بصره، دانشکده مهندسی
http://www.Unbeg.edu.iq
http://www.Uoalmuthana.edu.iq دانشگاه مثنی
http://www.Uoanbar.edu.iq دانشگاه انبار
http://www.Uobabylon.edu.iq دانشگاه بابل
http://www.Uobaghdad.edu.iq دانشگاه بغداد
http://www.Uob.edu.iq
http://www.Uobasrah.edu.iq دانشگاه بصره
http://www.Uodiyala.edu.iq دانشگاه دیاله
http://www.Uokerbala.edu.iq دانشگاه کربلا
http://www.Uokirkuk.edu.iq دانشگاه کرکوک
http://www.Uokufa.edu.iq دانشگاه کوفه
http://www.Uomisan.edu.iq دانشگاه میسان
http://www.Uomosul.edu.iq دانشگاه موصل
http://www.Uomustansiriyah.edu.iq دانشگاه مستنصریه
http://www.Uoqasim.edu.iq دانشگاه القاسم
http://www.Uos.edu.iq دانشگاه سومر
http://www.Uotechnology.edu.iq دانشگاه تکنولوژی
http://www.Uowasit.edu.iq دانشگاه واسط
http://www.Boti.gov.iq موسسه آموزش نفت بغداد
   کمیسیون ها
http://www.Hajj.gov.iq کمیسیون حج و عمره
http://www.Iaca.gov.iq کمیسیون و دانشکده ضد فساد
http://www.Irsra.gov.iq سازمان تنظیم مقررات رادیواکتیو عراق
http://www.Isc.gov.iq کمیسیون اوراق بهادار عراق
http://www.Meteoseism.gov.iq سازمان هواشناسی و زلزله عراق
http://www.Tourism.gov.iq کمیسیون گردشگری
http://www.Pcc.iq کمیسیون دارایی
http://www.Daawiaalmulkia.iq
http://www.Integrity.iq کمیسیون بازرسی
http://www.Nazaha.iq
http://www.cmc.iq کمیسیون ارتباطات و رسانه
   شورای استان
http://www.Almuthannapc.gov.iq شورای استان مثنی
http://www.Babilpc.gov.iq شورای استان بابل
http://www.Baghdadpc.gov.iq شورای استان بغداد
http://www.Diwaniapc.gov.iq شورای استان دیوانیه
http://www.Missanpc.gov.iq شورای استان میسان
http://www.Thiqarpc.gov.iq شورای استان ذی قار
http://www.Wsaitpc.gov.iq شورای استان واسط
http://www.Pcninevah.iq شورای استان نینوی
http://www.Krjc.iq شورای منطقه ای کردستان
   استانداری ها
http://www.Anbar.gov.iq استانداری انبار
http://www.Babil.gov.iq استانداری بابل
http://www.Baghdad.gov.iq استانداری بغداد
http://www.Basra.gov.iq استانداری بصره
http://www.Holykerbala.gov.iq استانداری کربلا
http://www.Kirkuk.gov.iq استانداری کرکوک
http://www.Maysan.gov.iq استانداری میسان
http://www.Muthana.gov.iq استانداری مثنی
http://www.Ninava.gov.iq استانداری نینوی
http://www.Salahaldeen.gov.iq استانداری صلاح الدین
   کمیسیون های سرمایه گذاری
http://www.Investpromo.gov.iq کمیسیون سرمایه گذاری ملی عراق
http://www.Nic.iq
http://www.Istithmar.iq
http://www.Baghdadic.gov.iq کمیسیون سرمایه گذاری بغداد
http://www.Bic.gov.iq کمیسیون سرمایه گذاری بابل
http://www.Investbasrah.gov.iq کمیسیون سرمایه گذاری بصره
http://www.Investdiw.gov.iq کمیسیون سرمایه گذاری دیوانیه
http://www.Krinves.gov.iq کمیسیون سرمایه گذاری کربلا
http://www.Thiqarinvest.gov.iq کمیسیون سرمایه گذاری ذی قار
http://www.Wasitic.gov.iq کمیسیون سرمایه گذاری واسط
   نظارت و بازرسی
http://www.d-raqaba-m.iq دفتر فدرال نظارت مالی
http://www.Ige.gov.iq بازرسی وزارت برق
http://www.Igmohe.gov.iq بازرسی وزارت آموزش عالی
http://www.Igmoi.gov.iq بازرسی وزارت کشور
http://www.Igmolsa.gov.iq بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی
http://www.Igmop.gov.iq بازرسی وزارت برنامه ریزی
http://www.Igmoys.gov.iq بازرسی وزارت ورزش و جوانان
http://www.Igoil.gov.iq بازرسی وزارت نفت
http://www.Inspgoedu.gov.iq بازرسی وزارت آموزش و پرورش
   دیوان وقف
http://www.Alwaqfalsheai.gov.iq دیوان وقف شیعه
http://www.Shiaa-affairs.gov.iq
http://www.Sunniaffairs.gov.iq دیوان وقف سنی
http://www.Cese.iq دیوان وقف مسیحی
   بانک
http://www.Rafidain-bank.gov.iq بانک رافدین
http://www.Rasheedbank.gov.iq بانک رشید
http://www.tbiraq.com بانک تجارت عراق
http://www.Indbk.gov.iq بانک صنایع
http://www.Agriculturalbank.gov.iq بانک کشاورزی
   خدمات الکترونیک دولتی
http://www.Egov.gov.iq وزارت علوم و فن آوری
http://www.e-govmaysan.gov.iq استان میسان
http://www.Eptm.gov.iq وزارت ترابری
   سایر
http://www.Alshuhadaa.gov.iq بنیاد شهید
http://www.Amanat-baghdad.gov.iq شهرداری بغداد
http://www.Amanatbaghdad.gov.iq
http://www.Babilhealth.gov.iq اداره بهداشت بابل
http://www.Babilwater.gov.iq وزارت شهرداری ها و امور عامه
http://www.Bcd.gov.iq وزارت کشور
http://www.Consulate.gov.iq وزارت امور خارجه
http://www.Cosit.gov.iq سازمان مرکزی آمار و فن آوری اطلاعات
http://www.Cosqc.gov.iq سازمان مرکزی استاندارد و کنترل کیفیت
http://www.Crd.gov.iq وزارت فرهنگ، اداره روابط فرهنگی
http://www.Dap.gov.iq مطبوعات دارالنهرین
http://www.Daralnahrain.gov.iq
http://www.Gdnpr.gov.iq اداره کل ملیت و گذرنامه
http://www.Ia.gov.iq هواپیمایی عراق
http://www.Iraqiairways.gov.iq
http://www.Iraqinationality.gov.iq

Top of Form

اداره کل ثبت احوال

Bottom of Form

http://www.Kerbalahealth.gov.iq اداره کل بهداشت کربلا
http://www.Khdb.gov.iq اداره بهداشت کرخ بغداد
http://www.Legislations.gov.iq قوانین و مقررات پایگاه داده / وزارت دادگستری
http://www.Mofamission.gov.iq بخش ماموریتها / وزارت امور خارجه
http://www.Ncmdit.gov.iq مرکز ملی توسعه مدیریت / وزارت برنامه ریزی
http://www.Nineveh-health.gov.iq اداره بهداشت نینوا
http://www.Nmc.gov.iq مرکز ملی رسانه
http://www.Ppf.gov.iq بنیاد زندانیان سیاسی
http://www.Prdc.gov.iq تحقیقات نفت و مرکز توسعه
http://www.Rpc.gov.iq مرکز حفاظت در برابر تشعشع / وزارت محیط زیست
http://www.Scrdiraq.gov.iq اداره ماموریت ها و روابط عمومی / وزارت آموزش عالی
http://www.Siei.gov.iq شرکت دولتی بازرسی و مهندسی توانبخشی
http://www.Ihec.iq کمیسیون مستقل عالی انتخابات
http://www.Iraqia.iq شورای عالی قضایی
http://www.Imn.iq شبکه رسانه های عراق
http://www.Mobadara.iq کمیسیون عالی طرح کشاورزی
  شرکتها
http://www.ngc.oil.gov.iq شرکت گاز شمال
http://www.Nic.gov.iq شرکت بیمه ملی
http://www.Scis.gov.iq شرکت دولتی خدمات اینترنت
http://www.Scitcp.gov.iq شرکت دولت پروژه های حمل و نقل و ارتباطات
http://www.Sclt.gov.iq شرکت دولتی حمل و نقل زمینی
http://www.Scmt.gov.iq شرکت دولتی حمل و نقل دریایی
http://www.Scop.gov.iq شرکت دولتی پروژه های نفتی
http://www.Scp.gov.iq شرکت دولتی بنادر عراق
http://www.Scpta.gov.iq شرکت دولتی حمل و نقل
http://www.Scr.gov.iq شرکت همگانی راه آهن
http://www.Soc.gov.iq شرکت نفت جنوب
http://www.Somooil.gov.iq شرکت بازاریابی نفت
http://www.Src.gov.iq شرکت پالایشگاه جنوبی
http://www.Vetsc.gov.iq شرکت دولتی خدمات دامپزشکی / وزارت کشاورزی
http://www.Noc.gov.iq شرکت نفت شمال
http://www.Gamcoiraq.gov.iq شرکت جنرال خودرو و ماشین آلات
http://www.Itpc.gov.iq شرکت دولتی مخابرات و پست عراق
http://www.Geca.gov.iq سازمان هواپیمایی کشوری عراق
http://www.Idc.gov.iq شرکت حفاری عراق

Bottom of Form

i.iran@iran.ir

پست بعدی

راه اندازی نیروگاه برق بصره

ش مه 28 , 2016
Share on Facebook Tweet it Email Pin it http://dmr.ir/1478/#MDMwODk1XzEyNDN استاندار بصره در مصاحبه ای خبری اعلام کرد که پروژه های مرتبط با نیروگاه برق بصره نزدیک به راه اندازی است که با مبلغ ۵ میلیارد دینار هزینه آن می باشد و هر یک از این پروژه ها ۱۰۰ میلیون هزینه […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق