آمار صادرات غیر نفتی ایران به عراق در سال ۱۳۹۴ برای اقلام بالای ۱۰ میلیون دلار

تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
۲۵۲۳۲۹۰۰ سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی ۵,۲۴۱,۹۹۳,۴۱۰ ۷,۰۹۴,۷۲۳,۵۸۴,۹۲۲ ۳۵۵,۳۹۷,۵۶۱
۶۹۰۸۹۰۰۰ کاشی و چهارگوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند، حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از ۷ سانتیمتر جای گیرد. ۱,۴۵۴,۸۹۲,۰۰۰ ۹,۲۲۹,۴۹۲,۳۸۴,۸۵۲ ۳۱۳,۱۹۹,۲۲۷
۳۸۱۵۹۰۹۰
مواد شروع کننده ومواد تسریع کننده وا کنش شیمیائی وفرآورده های کاتالیسک غیرمذکوروغیرمشمول در شماره دیگر
۷,۰۷۰,۹۹۷ ۶,۰۹۵,۹۰۰,۷۱۲,۹۳۰ ۲۰۵,۷۸۴,۸۷۷
۰۴۰۳۱۰۹۰ ماست ۱۳۳,۲۰۹,۵۰۷ ۳,۹۲۸,۷۴۲,۲۱۱,۳۷۵ ۱۳۳,۶۵۰,۰۱۹
۲۰۰۲۹۰۱۰ رب گوجه فرنگی ۷۳,۰۲۵,۴۳۳ ۳,۷۹۷,۴۰۵,۵۳۰,۸۵۹ ۱۲۸,۵۰۲,۴۶۴
۰۴۰۶۹۰۰۰ سایرپنیر هاکه در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد ۳۸,۱۹۰,۲۸۳ ۳,۷۸۰,۵۳۵,۲۳۵,۳۷۲ ۱۲۸,۳۹۸,۳۰۲
۰۷۰۱۹۰۰۰ سیب زمینی ، تازهیا سردکرده ۳۹۸,۳۴۳,۰۳۵ ۳,۶۴۷,۵۶۳,۳۷۷,۶۱۴ ۱۲۲,۴۵۲,۷۲۷
۸۴۷۹۶۰۱۰ کولرهای آبی خانگی با هوا دهی حدا کثر ۸۰۰۰ فوت مکعب در دقیقه (M.F.C) ۳۸,۰۶۳,۶۶۵ ۳,۳۱۵,۲۰۱,۷۷۰,۶۱۲ ۱۱۳,۹۶۰,۶۱۵
۰۷۰۲۰۰۰۰ گوجه فرنگی, تازه یا سردکرده ۳۵۱,۹۱۴,۷۵۵ ۳,۳۰۱,۲۹۴,۸۷۹,۶۷۵ ۱۱۲,۱۸۵,۵۸۴
۳۹۲۴۹۰۰۰ لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی که درجای دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی ۳۶,۰۵۰,۷۳۲ ۲,۹۴۸,۷۰۹,۱۰۷,۷۴۱ ۱۰۰,۱۷۱,۵۰۸
۲۱۰۵۰۰۰۰ بستنی و سایر شربتکهای یخکزده (Edible ice)، حتی دارای کاکائو. ۴۰,۸۸۲,۲۵۴ ۲,۶۶۴,۰۸۹,۶۷۸,۴۵۲ ۹۰,۹۶۱,۳۹۴
۹۸۸۷۰۳۱۴ قطعات
منفصله جهت تولیداتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰cc با ساخت
داخل ۵۰% وبیشتر به استثنای لاستیک
۱۱,۹۴۲,۴۸۴ ۲,۶۵۱,۳۴۰,۶۹۹,۲۳۵ ۸۹,۷۸۳,۸۶۳
۳۱۰۲۱۰۰۰ ک اوره حتی به صورت محلول در آب ۲۶۶,۲۶۳,۳۴۰ ۲,۶۶۱,۸۶۹,۸۲۹,۹۹۰ ۸۹,۳۳۰,۳۰۰
۰۸۰۷۱۱۰۰ هندوا نه , تازه ۳۸۹,۸۰۱,۹۷۸ ۲,۵۵۶,۲۴۸,۹۱۲,۱۵۲ ۸۷,۶۳۱,۶۴۳
۰۲۰۷۱۲۰۰ گوشت مرغ وخروس از نوع خانگی بریده نشده بصورت قطعات, یخ زده ۳۶,۷۳۸,۵۴۲ ۲,۱۸۳,۴۵۸,۷۲۸,۲۴۹ ۷۳,۹۲۶,۴۷۸
۰۴۰۷۲۰۱۰ تخم خوراکی مربوط به انواع گونه های ماکیان تازه ۵۵,۹۲۱,۰۹۵ ۲,۱۰۱,۹۶۴,۰۰۴,۳۱۷ ۷۰,۹۷۴,۰۴۶
۲۹۰۲۹۰۰۰ سایر هیدروکربورهای حلقوی غیر از سیکلانیکها ، سیکلنیکها یا سیکلوترپنیک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلین ها ، استیرن ، اتیل بنزن ، کومن ۷۱,۴۱۰,۱۰۰ ۲,۰۱۸,۳۵۴,۶۰۱,۳۵۸ ۶۸,۸۸۷,۴۵۷
تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
۶۳۰۵۳۳۰۰ سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن ۲۱,۶۴۳,۰۶۶ ۲,۰۲۹,۰۷۳,۲۰۹,۷۱۹ ۶۸,۰۹۱,۰۱۹
۱۹۰۵۳۱۰۰ بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده ا فزوده ا ند ۳۶,۱۷۷,۸۲۱ ۱,۹۴۶,۵۷۶,۰۶۰,۶۸۷ ۶۶,۰۰۶,۱۴۷
۷۲۱۴۲۰۰۰ میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد ۱۱۲,۸۲۰,۲۷۴ ۱,۹۱۰,۶۷۵,۹۸۷,۸۶۴ ۶۵,۳۸۵,۸۲۸
۵۷۰۲۹۲۰۰ کف پوش های غیرمخملی باف, ا زمواد نسجی سنتتیک یامصنوعی آماده مصرف. ۶,۵۶۶,۳۱۵ ۱,۸۹۶,۵۷۶,۸۰۳,۰۶۸ ۶۳,۶۲۸,۶۱۶
۳۹۲۳۲۹۹۰ سایر غیر از ردیف های مشمول ۳۹۲۳۱۰۰۰ لغایت ۳۹۲۳۲۹۱۰ ۲۱,۴۹۳,۰۸۴ ۱,۸۷۴,۴۲۲,۶۲۳,۷۵۲ ۶۳,۳۳۹,۳۹۳
۰۸۰۸۱۰۰۰ سیب , تازه ۱۵۵,۳۱۹,۰۲۰ ۱,۸۷۱,۴۲۰,۵۷۸,۳۰۲ ۶۲,۳۲۱,۴۱۸
۲۷۱۰۱۲۹۰ سایر روغنهایسبک وفرآورده ها بجز بنزین ۱۱۳,۱۳۹,۲۲۵ ۱,۷۷۹,۶۱۸,۹۰۸,۴۳۵ ۵۹,۸۲۸,۷۱۹
۰۷۰۷۰۰۰۰ خیاروخیارترشی, تازه یا سردکرده ۱۲۷,۵۳۲,۸۴۰ ۱,۷۷۵,۹۸۵,۲۲۱,۲۹۹ ۵۹,۶۴۶,۲۵۶
۰۴۰۳۹۰۹۰ دوغ, شیر وخامه بسته بندی شده کفیر و سایر شیرهاوخامه ها ی تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار ۹۵,۸۰۹,۹۶۴ ۱,۷۲۳,۳۰۳,۷۱۴,۶۰۶ ۵۸,۶۲۳,۴۷۳
۱۹۰۵۹۰۹۰ سایرنان ها,غیره, فطیر,خمیربرا ی لاک ومهروخمیرهای خشک کرده آرد غیرمذکوردرجای دیگر ۲۶,۰۰۲,۴۳۲ ۱,۷۰۴,۳۴۵,۸۹۵,۰۷۸ ۵۷,۴۵۲,۴۰۶
۳۹۲۶۹۰۹۹ سایرمصنوعات ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوربجزکپسول دا روئی ا زنوع ژلاتین سخت ۱۹,۰۶۰,۹۹۸ ۱,۶۶۶,۲۵۱,۹۷۷,۵۱۲ ۵۶,۱۲۳,۵۵۸
۳۴۰۲۹۰۱۰ پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بستهکبندی ۵ کیلوگرم ۸۴,۶۷۴,۹۸۵ ۱,۶۳۰,۸۵۳,۴۵۶,۱۴۹ ۵۵,۲۲۳,۴۱۹
۸۷۰۸۹۹۲۱ اجزاء وقطعات برای سواری، وا نت وتراکتور کشاورزی غیر مذکور ۷,۹۲۹,۱۰۹ ۱,۶۰۲,۱۲۴,۱۴۰,۹۳۸ ۵۴,۳۳۴,۴۲۵
۷۲۱۶۳۲۰۰ پروفیل بامقطعI ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یااکسترودشده بابلندی ۸۰میلیمتریابیشتر. ۸۱,۱۴۸,۸۲۶ ۱,۵۳۲,۹۸۵,۰۴۲,۰۴۳ ۵۲,۰۵۸,۸۳۰
۰۴۰۱۴۰۰۰ شیر وخامه شیر که میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از ۶ درصد بیشتر ولی از ۱۰% بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیرین
نشده
۱۷,۰۹۹,۶۹۰ ۱,۴۹۷,۹۷۱,۶۲۴,۷۴۳ ۵۰,۸۸۶,۵۰۶
۲۰۰۵۲۰۰۰ ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده ۹,۷۹۰,۸۸۱ ۱,۴۸۸,۶۰۰,۴۲۹,۸۸۷ ۵۰,۰۳۳,۶۴۳
تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱۷۰۴۹۰۰۰ شیرینی (همچنین شکلات سفید) ,بدون کاکائو ,که در جای دیگری مذکور نباشد ۱۸,۷۲۱,۴۱۸ ۱,۴۶۷,۲۵۴,۳۵۲,۰۴۱ ۴۹,۹۱۴,۶۴۶
۲۷۱۱۱۳۹۰ بوتان مایع شده درظروف یکهزا رسانتی متر مکعب وبیشتر ۸۶,۰۷۱,۹۶۳ ۱,۴۴۰,۱۶۱,۸۴۰,۵۴۴ ۴۹,۶۰۶,۰۲۳
۰۳۰۲۸۹۰۰ سایر ماهی ها به غیر از جگر وتخم ماهی غیر مذکور در تعرفه های ۰۳۰۲۸۱، ۰۳۰۲۸۲، ۰۳۰۲۸۳، ۰۳۰۲۸۴، ۰۳۰۲۸۵ ۱۴,۴۵۴,۸۹۵ ۱,۳۹۵,۸۵۶,۱۸۵,۴۰۶ ۴۸,۵۴۷,۸۶۶
۰۷۰۳۱۰۰۰ پیازوموسیر ۱۲۹,۶۹۴,۵۰۶ ۱,۴۰۴,۳۰۳,۵۴۱,۵۱۶ ۴۷,۸۵۰,۴۲۱
۶۴۰۵۹۰۰۰ سایر کفش ها که درجای دیگرگفته نشده ۲,۵۶۰,۰۱۱ ۸۷۰,۸۱۹,۲۰۳,۶۷۸ ۴۴,۴۸۱,۰۴۸
۲۷۱۱۱۲۹۰ پروپان مایع شده درظروف یکهزا ر سانتی متر مکعب وبیشتر ۹۰,۷۹۵,۲۰۷ ۱,۲۹۹,۰۹۸,۴۷۴,۷۶۹ ۴۴,۳۰۲,۹۳۸
۳۹۲۴۱۰۹۰ لوا زم سرمیزولوا زم آشپزخانه پلاستیکی بجزظروف ملامین ۱۵,۴۰۷,۴۲۹ ۱,۲۵۱,۶۱۵,۷۶۸,۹۲۱ ۴۲,۱۲۱,۷۳۹
۲۷۱۰۱۹۹۰ سایر فرآورده هایی غیرمذکور که دا را ی ۷۰% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری ۵۶,۱۵۲,۳۶۸ ۱,۲۴۳,۱۹۷,۱۴۷,۷۴۳ ۴۱,۶۳۰,۷۵۲
۷۳۰۸۹۰۹۰ ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجای دیگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن یاا زفولاد . ۱۹,۲۲۴,۴۱۷ ۱,۱۷۸,۸۰۴,۱۲۲,۵۱۳ ۴۰,۳۳۹,۰۰۲
۸۵۲۵۵۰۹۰ سایر دستگاههای فرستنده رادیویی بجز میکروفون بی سیم توام شده با فرستنده ۹۱,۸۹۳ ۱,۱۳۶,۹۴۰,۰۶۴,۲۸۰ ۳۷,۸۹۵,۶۶۶
۳۹۲۱۹۰۹۹ سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه های نازک ونوازازمواد پلاستیکی غیر مذکور ۱۲,۵۷۴,۳۴۴ ۱,۱۰۵,۴۲۷,۱۶۴,۸۰۵ ۳۷,۶۶۲,۱۸۲
۰۸۰۲۵۱۰۰ پسته ها با پوست تازه یا خشک ۴,۰۵۷,۳۰۳ ۱,۰۸۱,۹۳۵,۵۰۸,۲۵۷ ۳۶,۷۴۳,۶۳۳
۳۹۲۰۱۰۹۰ صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم نشده ۱۱,۷۰۹,۳۰۶ ۱,۰۲۶,۴۵۸,۴۷۳,۸۸۱ ۳۴,۷۱۰,۲۷۰
۳۹۲۰۹۹۹۰ سایرصفحه هاورق هاورقه های نازک وباریکه ها ا زسایرموا دپلاستیکی غیرا سفنجی غیرمذکوردرجای دیگ ۱۱,۴۱۸,۳۰۳ ۱,۰۲۷,۵۵۳,۸۰۲,۵۶۷ ۳۴,۳۰۵,۹۵۹
۲۵۲۳۱۰۰۰ سیمان های پودر نشده موسوم به کلینکر ۸۶۱,۶۳۶,۵۷۷ ۹۹۰,۹۶۹,۶۵۷,۷۹۷ ۳۳,۸۳۰,۹۶۲
۸۴۷۹۶۰۹۰ سایردستگاههای خنک کردن هواازطریق تبخیری به جز ردیف ۸۴۷۹۶۰۱۰ ۱۰,۳۵۰,۵۵۰ ۹۸۵,۷۸۶,۰۶۰,۵۸۲ ۳۳,۷۶۲,۸۸۰
۷۳۰۸۴۰۰۰ تجهیزا ت برا ی چوب بست زدن, پشت دری ساختن, شمع زدن یاحائل قراردادن ازچدن ،آهن یافولاد. ۱۵,۶۵۸,۰۵۷ ۹۷۱,۷۱۹,۱۸۲,۲۳۱ ۳۲,۴۳۱,۸۳۰
۲۷۱۲۹۰۹۰ سایرمومهای نفتی ومعدنی غیرمذکور درجای دیگر ۳۲,۱۰۸,۵۹۸ ۹۱۷,۲۹۱,۰۶۷,۷۲۰ ۳۱,۱۵۰,۸۹۶
۱۹۰۴۱۰۰۰ فرآوردهکهای غلات که با عمل پفککردن یا تفت دادن به دست آمده باشند. ۱۰,۱۴۲,۶۷۱ ۹۱۵,۶۴۳,۹۱۲,۱۹۲ ۳۰,۹۳۴,۹۶۳
تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
۸۴۱۱۸۲۰۰ توربین های گازی که درجای دیگرمشمول یامذکورنباشدباقدرت بیشترا ز۵۰۰۰کیلووا ت ۱۹۰,۰۰۰ ۸۸۴,۲۲۱,۹۹۰,۸۷۰ ۲۹,۲۷۶,۹۳۵
۲۰۰۷۹۹۹۰ مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمیر میوه یا با ا فزودن قند غیرمذکوردرجای دیگرغیر هموژنیزه ۱۷,۰۹۴,۱۶۷ ۸۴۷,۹۰۱,۱۴۸,۲۲۴ ۲۸,۵۲۴,۳۹۵
۸۷۰۷۱۰۱۰ بدنه برا ی سوا ری و سوا ری کار ۵,۲۹۹,۵۴۹ ۸۳۵,۶۷۹,۸۷۵,۴۳۶ ۲۸,۱۳۰,۲۶۰
۷۲۰۸۵۱۹۰ محصولات ازآهن یافولادغیرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای ۶۰۰میلی متر یابیشتر به عرض کمتراز mm 1850 ضخامت بیشترا ز۱۰میلیمتر ۴۱,۳۶۵,۲۳۵ ۷۹۱,۸۹۰,۴۶۹,۷۰۵ ۲۷,۰۱۹,۴۱۷
۱۸۰۶۹۰۰۰ شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر ۵,۹۷۷,۱۹۶ ۷۹۴,۶۲۷,۸۷۷,۲۳۳ ۲۶,۶۸۷,۳۹۹
۳۹۰۱۱۰۳۹ پلی ا تیلن گرید فیلم باچگالی کمترا ز۹۴ %به جز نوع پودری ۲۰,۶۴۶,۳۱۵ ۷۴۸,۴۸۱,۳۲۷,۴۸۰ ۲۵,۳۳۲,۹۶۲
۰۳۰۲۷۳۰۰ انواع ماهی کپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثنای جگر ماهی ، تخم ماهی ۵,۶۵۱,۷۶۹ ۷۰۵,۵۴۲,۴۳۸,۰۵۷ ۲۳,۴۸۰,۵۳۶
۰۴۰۱۲۰۰۰ شیروخامه باموا د چرب بیش ا ز۱ %وحدا کثر۶,%تغلیظ نشده یاشیرین نشده ۱۲,۰۲۸,۰۱۵ ۶۸۵,۰۱۷,۲۵۱,۸۲۹ ۲۳,۲۳۲,۴۸۹
۸۵۱۶۱۰۹۰ سایرآبگرمکنهای فوری یامخزنی برقی وگرم کن های غوطه وربرقی بجز دستگاههای آبگرم وسردکن توام ۸,۶۳۳,۳۱۱ ۶۶۵,۱۳۶,۱۷۸,۷۲۰ ۲۲,۳۴۰,۳۰۲
۶۹۰۱۰۰۹۰ سایرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسایرمحصولات سرا میکی از آرد فسیل سیلیی یاخاکهای سیلیسی همانند غیرمذکوردرجای دیگر ۱۹۱,۲۰۹,۱۵۷ ۶۳۴,۱۱۳,۳۶۶,۷۶۵ ۲۱,۵۸۲,۹۰۴
۳۹۱۷۲۹۰۰ لوله وشیلنگ های سخت ا زسایرموا دپلاستیکی ۷,۸۷۱,۱۷۶ ۶۳۰,۳۰۵,۲۰۹,۶۲۷ ۲۱,۴۷۷,۱۳۵
۶۸۱۰۱۹۲۰ سایراشیاء ساخته شده ازسیمان… به شکل چهارگوش یا لوح هماننذ مورد مصرف برای سنگفرش ۱۷۶,۴۴۹,۴۱۰ ۶۳۲,۶۲۸,۹۵۰,۳۲۰ ۲۱,۲۶۴,۱۴۹
۳۹۱۷۲۳۰۰ لوله و شیلنگ های سخت ا ز پلیمرهای کلروروینیل ۷,۲۲۰,۳۹۴ ۶۰۶,۲۸۳,۰۰۹,۴۵۵ ۲۰,۵۸۸,۴۷۵
۳۴۰۲۲۰۹۰ سایرفرآورده هایتانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور ۲۵,۴۵۵,۲۲۶ ۵۹۹,۶۶۹,۲۹۹,۲۱۸ ۲۰,۱۵۸,۸۴۴
۳۹۲۶۹۰۶۰ پریفرم (PET) ۱۱,۵۶۱,۴۳۸ ۵۹۰,۸۲۴,۹۵۶,۰۸۹ ۲۰,۰۴۶,۱۸۷
۳۹۱۸۱۰۹۰ سایر کف پوشها از پلیمرهای کلروروینیل بجز چمن مصنوعی ۶,۴۲۳,۴۳۶ ۵۹۱,۴۷۵,۵۴۳,۵۳۸ ۱۹,۹۰۱,۱۸۵
۳۹۲۳۲۱۹۰ سایرکیسه ۰کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک ۵لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن ۶,۹۹۹,۳۷۲ ۵۸۶,۱۶۲,۰۵۱,۱۶۴ ۱۹,۶۵۴,۵۰۲
تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
۱۵۱۲۱۹۰۰ روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثنای خام ),روغن گلرنگ یازعفرا ن کاذب (carthame)باستثنای خام واجزاءآنها ۱۰,۷۹۲,۰۸۹ ۵۸۴,۸۳۳,۴۰۳,۹۳۱ ۱۹,۴۷۶,۷۶۳
۳۹۱۹۱۰۹۰ صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهنای حداکثر ۲۰سانتیمتر غیرمذکوردرجای دیگر ۶,۴۱۱,۶۱۰ ۵۶۸,۶۹۴,۰۱۸,۰۳۷ ۱۹,۰۸۵,۸۷۱
۰۸۰۷۱۹۰۰ خربزه وهماننده ان -تازه ۴۳,۰۰۰,۰۹۰ ۵۴۸,۰۵۱,۰۳۴,۵۸۸ ۱۹,۰۷۷,۷۵۸
۰۷۰۹۳۰۰۰ بادمجان , تازه یا سرد کرده ۴۴,۶۶۸,۸۰۰ ۵۴۸,۹۸۲,۵۲۰,۲۴۷ ۱۸,۵۲۷,۵۲۰
۶۸۱۰۱۱۹۰ سایربلوک و آجربرا ی ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش یالوح وهمانند ۲۳,۳۰۴,۶۹۴ ۵۴۱,۲۱۷,۸۰۸,۸۸۵ ۱۸,۰۷۹,۵۸۹
۳۹۱۷۳۱۰۰ لوله هاوشیلنگهای قابل ا نعطاف که دا را ی یک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکیدگی۲۷/۶/mpa باشند ۶,۳۳۱,۶۶۵ ۵۲۴,۵۰۸,۰۱۵,۲۵۵ ۱۷,۷۹۲,۷۵۳
۸۴۸۱۸۰۱۰ شیرآلات بهدا شتی شیرمخلوط حمام و دستشویی پیسوا رو… ۱,۳۷۶,۵۸۲ ۵۱۱,۳۵۶,۴۴۹,۶۷۵ ۱۷,۲۶۳,۰۰۷
۰۸۰۲۵۲۱۰ مغز پسته تازه یا خشک ۱,۰۴۲,۷۸۶ ۵۰۵,۰۹۶,۴۳۳,۰۹۸ ۱۷,۰۶۱,۰۲۴
۳۸۱۴۰۰۰۰ حلالکها و رقیقککنندهکهای آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. ۱۸,۱۳۴,۲۷۰ ۴۹۹,۴۵۹,۶۳۰,۰۶۵ ۱۶,۷۲۸,۰۵۲
۵۷۰۳۳۰۰۰ کف پوش های منگوله باف, ا زموادنسجی سنتتیک یامصنوعی,که درجای دیگرگفته نشده. ۱,۷۷۲,۲۶۲ ۴۹۷,۸۱۳,۶۵۵,۲۰۶ ۱۶,۶۵۱,۶۸۵
۷۳۲۶۹۰۹۰ سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فولاد غیرمذکوردرجای دیگر ۹,۶۵۴,۳۳۳ ۴۹۱,۲۷۲,۷۴۵,۲۴۶ ۱۶,۵۹۲,۹۶۶
۰۱۰۲۲۱۹۰ سایر حیوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شیری و گاو گوشتی ۵,۹۷۶,۰۶۱ ۴۷۰,۶۲۰,۹۷۰,۰۶۷ ۱۶,۱۲۲,۱۳۰
۳۴۰۲۲۰۱۰ دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بستهکبندی ۵ کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی ۲۰,۸۹۸,۲۴۴ ۴۶۵,۶۷۱,۴۳۷,۹۶۳ ۱۵,۹۶۷,۵۱۶
۶۹۱۰۱۰۰۰ ظرفشوئی…وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زچینی. ۲۲,۷۸۰,۷۵۸ ۴۶۵,۷۱۹,۶۳۱,۲۱۱ ۱۵,۷۲۲,۲۶۵
۱۹۰۵۳۲۰۰ ویفل ها و ویفرها ۷,۸۵۷,۶۹۱ ۴۴۵,۰۴۲,۴۹۰,۷۸۸ ۱۵,۰۶۰,۲۷۸
۰۳۰۳۳۹۰۰ سایر ماهیهای پهن (fish flat) ,یخ زده (باستثنای فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و منی ماهی ۵,۵۷۹,۳۱۶ ۴۴۵,۸۱۹,۴۵۸,۹۵۹ ۱۴,۸۱۱,۲۳۰
۰۴۰۲۱۰۹۰ سایر (شیرخشک صنعتی ) به شکل پودر ، به شکل دانه ریز (granules) یا به هر شکل جامد دیگر که میزان مواد چرب ان بیشتر از ۵/۱ درصد وزنی نباشد غیر موارد مذکور ۳,۶۵۹,۴۲۵ ۴۳۵,۰۵۹,۸۰۷,۱۱۲ ۱۴,۵۸۹,۹۳۳
تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
۹۰۳۱۸۰۹۰ سایر آلات و وسایل و ماشین های سنجش یاکنترل که درجای دیگر گفته نشده ا ست ۲۲۴,۰۳۸ ۴۴۰,۳۸۴,۸۰۱,۲۲۴ ۱۴,۵۸۰,۰۶۱
۰۷۰۵۱۱۰۰ کاهو کروی (سالادی ) ,تازه یا سردکرده ۲۶,۱۴۱,۵۸۱ ۴۳۰,۶۱۶,۲۲۱,۴۷۳ ۱۴,۵۱۶,۵۲۶
۷۳۰۶۹۰۱۰ سایر لوله وپروفیل های توخالی ازآهن یاازفولاد باقطر خارجی کمتر از ۲/۲۰۳ میلیمتر ۲۲,۸۰۰,۶۷۰ ۴۳۱,۳۴۷,۸۲۲,۴۶۲ ۱۴,۴۴۳,۷۶۶
۲۷۰۷۵۰۰۰ سایر مخلوطکهای هیدروکربورهایبودار (Aromatic) که در ۲۵۰ درجه سانتیگراد طبق روش ASTM D86، ۶۵ درصد حجمی آن یا بیشتر تقطیر شود ۱۹,۸۴۵,۴۲۱ ۴۲۵,۲۷۲,۸۰۷,۱۶۵ ۱۴,۲۹۴,۷۶۶
۷۲۱۶۱۰۰۰ پروفیل بامقطعI,U یاHا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده بابلندی کمترا ز۸۰میلیمتر. ۲۲,۱۴۹,۶۸۰ ۴۱۶,۷۱۰,۱۸۰,۲۵۳ ۱۴,۱۴۲,۰۱۰
۰۸۰۶۲۰۳۰ تیزا بی بی دا نه ( ا نگورخشک کرده ) ۹,۳۰۳,۴۶۹ ۴۱۲,۹۸۲,۱۳۰,۱۱۴ ۱۴,۰۷۵,۲۰۶
۳۹۰۴۱۰۹۰ سایرپلی کلروروینیل , مخلوط نشده باسایرمواد به غیرا ز سوسپانسیون وا مولسیون ۱۷,۱۳۲,۸۰۰ ۴۱۵,۶۵۲,۵۷۸,۲۷۶ ۱۳,۹۹۲,۲۶۶
۳۹۰۷۵۰۹۰ سایررزین های آلکیدبجزرزین های ا لکیدا صلاح شده ویژه رنگ ا تومبیل ۷,۷۶۰,۹۶۸ ۳۹۴,۲۵۴,۴۱۱,۰۰۷ ۱۳,۴۰۱,۵۳۳
۷۰۱۳۹۹۹۰ سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای ۷۰۱۳برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا ۱۰,۲۵۷,۳۸۵ ۳۹۵,۹۵۵,۳۹۳,۹۴۷ ۱۳,۳۲۳,۲۴۸
۲۷۱۱۱۹۹۰ سایر گازهای نفتی وهیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیرمذکور درظروف یکهزا ر سانتی مترمکعب وبیشتر ۲۱,۵۵۸,۴۰۶ ۳۹۱,۸۲۵,۵۰۴,۲۷۳ ۱۳,۱۵۰,۸۷۰
۸۵۴۴۲۰۰۰ کابل هم محور( co-axial )و سایرهادی های برق هم محور ۱,۴۵۵,۹۰۶ ۳۸۷,۴۰۶,۸۵۸,۲۵۱ ۱۳,۱۲۴,۸۷۲
۸۵۰۱۲۰۰۰ موتورهای اونیور سال (Universal) با جریان متناوب و مستقیم (AC/DC) با قدرت بیشتراز ۵/۳۷ وات ۲,۸۱۰,۴۷۲ ۳۷۸,۱۲۸,۱۷۴,۹۷۱ ۱۲,۹۱۴,۷۲۸
۶۸۱۰۱۱۱۰ بلوک وآجر برای ساختمان از بتون سبک (بر پایه پوکه خرد شده، سرباره یا گدازه، دانهکبندی شده) ۱۴۹,۹۷۶,۴۲۰ ۳۷۰,۷۷۴,۱۸۲,۱۲۰ ۱۲,۶۰۱,۹۴۳
۸۴۷۴۸۰۰۰ سایرماشین آلات ودستگاههای به هم فشردن ،شکل دادن یاقالب گیری سوختهای معدنی جامد ،خمیرهای سرامیکی وسایر محصولات معدنی ،ماشینهای درست کردن قالبهای ریخته گری ازماسه . ۲,۹۸۳,۵۲۷ ۳۶۹,۱۲۹,۴۸۵,۹۵۲ ۱۲,۵۷۰,۳۱۳
تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
۳۴۰۲۹۰۹۰ سایر فرآورده های تانسیوا کتیف غیرمذکور در جای دیگر ۲۵,۵۶۲,۶۵۶ ۳۶۸,۳۳۸,۴۳۷,۲۸۴ ۱۲,۴۰۸,۹۶۷
۰۸۰۹۴۰۰۰ آلو و گوجه , تازه ۱۳,۷۸۷,۵۸۴ ۳۶۸,۱۱۱,۵۱۸,۸۸۳ ۱۲,۳۷۰,۷۹۴
۱۶۰۱۰۰۰۰ سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء یا از خون؛ فرآوردهکهای غذایی بر اساس این محصولات. ۳,۰۱۶,۱۴۲ ۳۶۱,۹۵۸,۵۱۶,۴۱۴ ۱۲,۳۲۳,۹۳۶
۲۲۰۲۹۰۹۰ ک کسایر نوشابه های غیر الکلی بجز مکمل های غذایی مایع ۸,۲۶۸,۷۶۶ ۳۵۹,۸۲۳,۳۰۵,۳۹۵ ۱۲,۲۱۲,۱۴۶
۳۹۱۷۲۲۰۰ لوله و شیلنگ های سخت ا ز پلیمرهای پروپیلن ۴,۱۵۰,۵۶۱ ۳۶۹,۰۷۷,۹۸۵,۵۷۶ ۱۲,۱۸۳,۰۳۳
۷۳۱۱۰۰۰۰ ظروف چدنی ،آ هنی یافولادی برای گازهای فشرده یامایع شده . ۷,۳۶۲,۵۰۰ ۳۵۲,۷۲۷,۸۸۵,۸۱۳ ۱۱,۹۲۹,۶۶۲
۸۷۰۱۹۰۹۰ ترا کتورهای کشاورزی غیرچرخ زنجیری ،باقدرت ۱۱۰اسب بخار وکمتر ۲,۳۱۶,۹۶۰ ۳۴۶,۵۱۸,۹۹۳,۸۸۰ ۱۱,۶۹۴,۵۲۲
۰۸۰۴۱۰۴۰ خرمامضافتی تازه یاخشک کرده ۶,۸۰۷,۵۰۱ ۳۳۵,۹۶۰,۱۹۱,۲۴۴ ۱۱,۴۲۹,۲۸۶
۳۹۰۷۶۰۲۰ گرید بطری( پلی اتیلن ترفتالات ) ۱۱,۰۵۶,۴۶۰ ۳۳۸,۱۸۹,۳۱۰,۵۲۰ ۱۱,۳۸۵,۴۵۲
۲۰۰۹۸۹۹۰ کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) ۱۳,۰۱۶,۱۶۸ ۳۲۴,۰۷۶,۱۷۶,۹۹۰ ۱۰,۹۴۹,۵۸۸
۳۹۲۰۱۰۱۰ صفحه ،ورق یاتیغه یک لایه چاپ شده ا ز پلیمرهای ا تیلن ۳,۷۰۷,۷۴۱ ۳۲۱,۴۲۳,۵۰۸,۵۹۳ ۱۰,۹۴۸,۱۳۶
۰۳۰۲۱۹۰۰ سایر خانوادهماهی آزاد و قزل آلا (باستثنای ۰۳۰۲۱۱, ۰۳۰۲۱۳ , ۰۳۰۲۱۴) تازه یا سردکرده باستثنای جگر ماهی ،ک تخم ماهی ۲,۲۹۲,۱۰۷ ۳۲۲,۳۱۷,۵۹۳,۳۷۰ ۱۰,۷۶۰,۸۴۴
۳۹۱۷۲۱۰۰ لوله و شیلنگ های سخت ا ز پلیمرهای ا تیلن ۳,۶۵۸,۲۷۹ ۳۱۷,۰۲۳,۲۵۲,۴۹۴ ۱۰,۷۱۴,۱۱۴
۷۰۰۵۱۰۳۰ شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده با ضخامتهای بیشتر ا ز ۲٫۵ میلیمتر تا ۴٫۵ میلیمتر ۵۳,۴۴۳,۱۸۶ ۳۱۱,۷۷۰,۷۶۸,۶۳۵ ۱۰,۵۷۳,۹۸۶
۶۸۰۲۲۹۰۰ سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) ۳۵,۹۵۹,۲۱۴ ۳۱۰,۴۳۵,۷۹۴,۴۰۲ ۱۰,۵۷۳,۷۳۰
۰۷۰۶۱۰۰۰ هویج , شلغم , تازه یا سرد کرده ۲۸,۰۲۲,۱۴۵ ۳۱۱,۹۹۷,۰۰۰,۲۰۳ ۱۰,۴۶۹,۶۶۵
۲۵۲۳۲۱۰۰ سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی ۱۲۷,۱۷۷,۲۲۳ ۲۹۸,۸۲۳,۶۳۰,۸۷۲ ۱۰,۱۲۴,۴۱۳
جمع اقلام بالای ۱۰ میلیون دلار

۱۲,۴۳۲,۰۷۳,۷۳۱

۱۴۵,۳۷۶,۷۱۱,۳۳۱,۳۴۵

۵,۰۵۱,۸۹۸,۲۰۰

جمع سایر اقلام

۲,۰۱۵,۴۵۵,۴۴۱

۳۳,۹۳۲,۳۵۴,۴۲۲,۰۰۵

۱,۱۵۳,۷۴۲,۳۴۹

جمع کل

۱۴,۴۴۷,۵۲۹,۱۷۲

۱۷۹,۳۰۹,۰۶۵,۷۵۳,۳۵۱

۶,۲۰۵,۶۴۰,۵۴۹

i.iran@iran.ir

پست بعدی

۶ تریلیون دینار وام وزارت نفت عراق به برق عراق

ی مه 8 , 2016
Share on Facebook Tweet it Email Pin it http://dmr.ir/1456/#MDIxOTk1XzIwMjZ تاریخ : ‏۴‏/۵‏/۲۰۱۶ منبع : السومریه نیوز مدیرکل بخش فرآورده های نفتی وزارت نفت علی عبدالکریم الموسوی با اشاره به اینکه وزارت نفت از سال ۲۰۱۰ بصورت اعتباری اقدام به تجهیز روغن، گاز و گازوئیل و غیره برای تامین سوخت وزارت […]

معرفی نویسنده

ابراهیم محمدرضازاده

رایزن بازرگانی ایران در لبنان و رایزن سابق ایران در عراق