صادرات ایران به عراق طی ۵ ماهه اول سال ۹۴

تعرفه

شرح تعرفه

وزن(کیلوگرم)

ارزش ریالی

ارزش دلاری

۲۵۲۳۲۹۰۰ سیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی

۲,۲۵۴,۷۹۹,۲۰۲

۳,۲۲۰,۱۶۶,۱۰۸,۰۲۲

۱۱۲,۰۵۴,۰۹۱

۶۹۰۸۹۰۰۰ کاشی و چهارگوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک

۴۸۵,۴۵۰,۸۷۵

۳,۰۸۱,۸۴۳,۹۳۷,۸۲۶

۱۰۷,۷۲۱,۷۸۳

۸۴۷۹۶۰۱۰ کولرهای آبی خانگی با هوا دهی حدا کثر ۸۰۰۰ فوت مکعب

۲۶,۶۵۵,۷۸۴

۲,۲۸۹,۱۲۷,۱۱۹,۴۲۸

۷۹,۹۲۲,۹۶۰

۳۸۱۵۹۰۹۰ مواد شروع کننده ومواد تسریع کننده وا کنش شیمیائی وفرآورده های کاتالیسک غیرمذکوروغیرمشمول در شماره دیگر

۳,۵۸۹,۰۰۰

۲,۲۸۰,۴۵۷,۴۲۵,۶۸۰

۷۹,۲۷۲,۳۴۶

۰۴۰۳۱۰۹۰ ماست

۷۳,۹۷۰,۵۰۹

۲,۱۱۴,۴۴۶,۵۸۹,۴۲۲

۷۳,۲۳۷,۳۱۱

۰۴۰۶۹۰۰۰ سایرپنیر هاکه در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد

۱۹,۳۲۶,۱۳۰

۱,۸۹۳,۴۱۸,۰۳۰,۶۱۸

۶۵,۵۶۴,۱۷۳

۰۸۰۷۱۱۰۰ هندوا نه , تازه

۲۵۶,۸۳۳,۴۰۰

۱,۶۸۱,۹۸۹,۶۳۸,۰۰۹

۵۸,۳۹۰,۰۶۵

۲۰۰۲۹۰۱۰ رب گوجه فرنگی

۳۱,۴۶۹,۰۲۱

۱,۶۶۳,۹۹۱,۱۶۳,۶۶۴

۵۷,۵۵۳,۹۵۳

۳۹۲۴۹۰۰۰ لوا زم خانه دا ری و پاکیزگی ا ز موا د پلاستیکی

۱۹,۷۳۲,۶۲۲

۱,۶۰۷,۴۴۷,۳۹۰,۸۶۱

۵۵,۵۱۰,۹۹۹

۲۱۰۵۰۰۰۰ بستنی و سایر شربتکهای یخکزده (Edible ice

۲۵,۱۹۱,۹۰۵

۱,۵۵۴,۴۰۵,۷۱۹,۳۴۴

۵۴,۰۹۱,۰۹۹

۹۸۸۷۰۳۱۶

منفصله جهت تولیداتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی

۵,۶۴۹,۷۹۳

۱,۳۱۳,۵۰۹,۹۴۰,۳۳۵

۴۵,۳۵۲,۸۸۱

۰۷۰۲۰۰۰۰ گوجه فرنگی, تازه یا سردکرده

۱۳۹,۷۶۵,۵۰۹

۱,۲۸۱,۷۶۷,۹۶۲,۱۳۶

۴۴,۸۸۷,۶۷۰

۷۲۱۴۲۰۰۰ میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه

۷۳,۳۶۷,۶۱۶

۱,۲۷۰,۹۴۸,۰۸۸,۲۶۱

۴۴,۰۵۸,۵۳۰

۲۹۰۲۹۰۰۰ سایر هیدروکربورهای حلقوی غیر از سیکلانیکها ، سیکلنیکها یا سیکلوترپنیک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلین ها ، استیرن ، اتیل بنزن ، کومن

۳۱,۸۳۰,۱۵۸

۹۶۶,۹۰۸,۸۲۵,۸۲۳

۳۳,۷۹۴,۴۷۱

۰۴۰۳۹۰۹۰ دوغ, شیر وخامه بسته بندی شده

۵۶,۷۲۴,۴۹۷

۹۷۲,۰۷۲,۳۹۴,۹۸۹

۳۳,۶۲۱,۰۹۶

۲۷۱۱۱۳۹۰ بوتان مایع شده درظروف یکهزا رسانتی متر مکعب وبیشتر

۵۰,۳۸۸,۸۹۰

۹۴۱,۴۰۶,۲۲۷,۱۴۷

۳۲,۹۸۹,۵۸۷

۱۹۰۵۳۱۰۰ بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده ا فزوده ا ند

۱۶,۸۵۹,۲۷۸

۸۸۶,۰۱۲,۱۹۳,۵۶۳

۳۰,۷۴۲,۹۶۲

۰۳۰۲۸۹۰۰ ماهی غیر مذکور در تعرفه های ۰۳۰۲۸۱، ۰۳۰۲۸۲، ۰۳۰۲۸۳، ۰۳۰۲۸۴، ۰۳۰۲۸۵

۷,۸۶۷,۰۷۱

۸۶۲,۸۲۵,۰۵۹,۲۵۹

۳۰,۶۴۹,۴۹۱

۸۷۰۸۹۹۲۱ اجزاء وقطعات برای سواری، وا نت وتراکتور کشاورزی

۳,۸۲۳,۳۰۸

۸۰۳,۳۳۸,۵۲۱,۳۷۵

۲۷,۷۶۵,۷۸۶

۰۷۰۳۱۰۰۰ پیازوموسیر

۷۲,۹۶۵,۳۹۴

۷۸۹,۴۷۸,۶۱۱,۰۵۶

۲۷,۳۳۶,۶۳۵

۳۴۰۲۹۰۱۰ پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی ۵ کیلوگرم

۴۱,۵۰۷,۶۹۳

۷۸۰,۲۷۵,۹۱۱,۸۵۶

۲۶,۹۳۰,۴۶۱

۷۲۱۶۳۲۰۰ پروفیل بامقطعI ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یااکسترودشده بابلندی ۸۰میلیمتریابیشتر.

۳۹,۲۲۶,۹۰۶

۷۶۹,۳۷۵,۲۶۷,۳۶۷

۲۶,۶۳۵,۹۱۳

۰۲۰۷۱۲۰۰ گوشت مرغ وخروس از نوع خانگی بریده نشده بصورت قطعات, یخ زده

۱۳,۲۱۵,۳۸۵

۷۵۶,۶۳۴,۵۸۵,۴۵۱

۲۶,۴۲۰,۷۲۴

۶۹۰۸۹۰۲۰ کاشی یا سرا میک باجذب آب بین ۱ تا ۶ درصد(کاشی کف ) ورنی یالعاب زده

۱۱۹,۸۱۴,۲۳۵

۷۶۷,۷۵۰,۳۹۲,۸۰۶

۲۵,۹۹۷,۶۱۲

۳۹۲۳۲۹۹۰ سایر غیر از ردیف های مشمول ۳۹۲۳۱۰۰۰ لغایت ۳۹۲۳۲۹۱۰

۸,۷۵۳,۶۰۶

۷۴۱,۷۶۳,۲۵۴,۰۸۶

۲۵,۶۲۵,۴۳۶

۷۳۰۸۹۰۹۰ ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجای دیگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن یاا زفولاد .

۱۱,۲۱۶,۲۳۴

۶۸۰,۴۳۲,۲۰۰,۹۳۰

۲۳,۷۹۷,۳۷۷

۳۹۲۱۹۰۹۹ سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه های نازک ونوازازمواد پلاستیکی غیر مذکور

۷,۸۱۱,۱۷۱

۶۷۶,۳۴۲,۷۵۲,۳۴۵

۲۳,۳۵۹,۸۱۴

۰۸۰۲۵۱۰۰ ک ک پسته ها با پوست تازه یا خشک

۲,۵۱۱,۳۴۳

۶۶۱,۰۰۶,۷۳۰,۴۸۹

۲۲,۹۵۵,۷۴۵

۳۱۰۲۱۰۰۰ ک اوره حتی به صورت محلول در آب

۷۱,۰۴۴,۷۱۸

۶۵۲,۴۱۴,۰۶۲,۶۴۲

۲۲,۵۸۰,۳۳۲

۲۷۱۱۱۲۹۰ پروپان مایع شده درظروف یکهزا ر سانتی متر مکعب وبیشتر

۳۳,۶۵۴,۵۸۱

۶۳۱,۷۷۱,۵۸۷,۲۶۱

۲۲,۰۸۴,۲۱۷

۰۴۰۷۲۰۱۰ ک ک ک تخم خوراکی مربوط به انواع گونه های ماکیان تازه

۱۸,۰۲۶,۰۵۰

۶۲۳,۸۱۲,۳۱۰,۷۳۵

۲۱,۷۴۷,۵۵۳

۸۴۷۹۶۰۹۰ سایردستگاههای خنک کردن هواازطریق تبخیری به جز ردیف ۸۴۷۹۶۰۱۰

۶,۳۵۶,۵۶۲

۶۲۰,۲۹۲,۲۶۴,۵۱۴

۲۱,۶۵۰,۷۶۰

۲۷۱۰۱۲۹۰ سایر روغنهای سبک وفرآورده ها بجز بنزین

۲۹,۵۸۴,۴۰۵

۵۹۲,۷۵۹,۲۷۴,۰۵۹

۲۰,۲۳۲,۸۵۹

  جمع اقلام عمده

۴,۰۵۸,۹۸۲,۸۵۰

۴۰,۴۳۰,۱۹۱,۵۴۱,۳۵۸

۱,۴۰۴,۵۳۶,۶۹۱

 

سایر اقلام

۲,۱۳۲,۷۰۵,۴۰۰

۳۰,۵۶۰,۴۹۲,۸۷۵,۹۰۴

۱,۰۵۸,۹۶۱,۸۳۰

 

جمع کل

۶,۱۹۱,۶۸۸,۲۵۰

۷۰,۹۹۰,۶۸۴,۴۱۷,۲۶۲

۲,۴۶۳,۴۹۸,۵۲۱

بیش از ۸۰درصد صادرات ایران به ۷ کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، هند، افغانستان، ترکیه و ترکمنستان است که به ترتیب ۲۳ ، ۱۸٫۵، ۱۶٫۵، ۸٫۴، ۷٫۵، ۴٫۴، ۲٫۴ درصد از کالاهای ایران را وارد میکنند. در ۵ ماه گذشته چین با ۳ میلیارد دلار و عراق با حدود ۲٫۵ میلیارد دلار صادرات بزرگترین شرکای صادراتی ایران هستند.

ارزش وزنی کل صادرات ایران در این دوره ۴۳۶ دلار بوده و ارزش وزنی صادرات به عراق ۳۹۸ دلار برای هر تن بوده، در میان ۱۰ کشور اول هدف صادراتی افغانستان با فروش هر تن ۶۶۰ دلار رتبه اول را داراست.