اسامی روسای اتاقهای بازرگانی عراق

آقای جعفر رسول جعفر الحمدانی 
رئیس اتاق بازرگانی عراق ورئیس اتاق بازرگانی بغداد 
سایت:  
www.ficc.org.iq

ایمیل:
ficcbaghdad@yahoo.com –baghdad_chamber@yahoo.com

آقای دارا جلیل خلیل – نائب رئیس اتاق عراق ورئیس اتاق بازرگانی أربیل 
ایمیل:  
erbilchamberofcommerce@yahoo.com

  آقای عبد الرزاق عکال معله الزهیری – نائب رئیس الأتحاد ورئیس اتاق بازرگانی ناصریه 
ایمیل:  
nassiriyah_coc@yahoo.com 
   
آقای مکی السودانی – نائب رئیس الاتحاد ورئیس اتاق بازرگانی بصره
 ایمیل:
basrahcommerce@yahoo.com

 
آقای مقبل صدیق الدباغ – رئیس اتاق بازرگانی موصل
 ایمیل:  
mcc19262000@yahoo.com

   آقای صادق هاشم الفیحان – رئیس اتاق بازرگانی بابل 
ایمیل:  
babil_cc@yahoo.com 
  
آقای زهیر محمد رضا شربه – رئیس اتاق بازرگانی نجف 
ایمیل:  
najafchamber@yahoo.com 
 
آقای علاء ولی علی – رئیس اتاق بازرگانی عماره 
ایمیل:  
ficc_alamarh@yahoo.com

آقای نبیل سلمان علی الأنباری – رئیس اتاق بازرگانی کربلاء 
ایمیل:
kerbala_chamber_commerce@yahoo.com

آقای صباح الدین محمد الصالحی – رئیس اتاق بازرگانی کرکوک 
ایمیل:  
kirkukchamber@yahoo.com

آقای محمود عبد الحسن اللیثی – رئیس اتاق بازرگانی الدیوانیه 
سایت:  
http://diwaniyachamber.com/j2/index.php
البربد الألکترونی : 
tijara_diw@yahoo.com

آقای سامی حمید جواد التمیمی – رئیس اتاق بازرگانی بعقوبه 
ایمیل:  
baquba_chambers@yahoo.com

آقای سیروان محمد محمود – رئیس اتاق بازرگانی السلیمانیه 
  ایمیل:  
sulaimanychamber@yahoo.com

آقای محمد ضیاء حسین عمران – رئیس اتاق بازرگانی الکوت 
  ایمیل:  
alkut_commerce@yahoo.com

آقای کریم محمد علی آل عبید – رئیس اتاق بازرگانی المثنى
ایمیل:  
ficcsamawa@yahoo.com

آقای عبد الصمد عناد سبتی – رئیس اتاق بازرگانی الأنبار 
  ایمیل:  
anbar_chamber12@yahoo.com

آقای أیاد حسن عبد الحلیم – رئیس اتاق بازرگانی دهوک 
ایمیل:  
duhok_traderoom@yahoo.com

آقای ضامر زیدان مخلف – رئیس اتاق بازرگانی صلاح الدین 
ایمیل:  
tikrit_chm@yahoo.com